Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” – ogłoszenie konkursu

Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” – konkurs

W lipcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Szybka Ścieżka” ogłosiło konkurs „Technologie kosmiczne”. Nabór wniosków rozpoczął się 2 września, a zakończy 15 listopada br. Budżet konkursu wynosi 300 mln zł. Zakres tematów badawczych przewidzianych do finansowania w konkursie konsultowany był z Polską Agencją Kosmiczną.

Konkurs daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów B+R z zakresu technologii kosmicznych. O wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) i przedwdrożeniowych. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach w kraju, również w woj. mazowieckim. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji pod względem formalnym oraz ocenie, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca 2019 r., dopuszczającymi szerszy niż w poprzednich konkursach „Szybkiej ścieżki” zakres poprawy projektu w trakcie oceny.

Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” ogłoszony jest w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W tym roku NCBR na wszystkie konkursy w ramach POIR przeznaczy aż 3,93 mld zł.

 Więcej informacji na stronie NCBR (LINK)

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus