Strefy wydzielone w związku z lotami szkolnymi UAV w rejonie EPBY

Strefy wydzielone w związku z lotami szkolnymi UAV 8. K-PBOT

W ramach cyklu AIRAC 242 SUP 110/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefie EPTS473 czasowo wydzielonej w związku z lotami szkolnymi i treningowymi UAV 8. K-PBOT. Zostały one zaplanowane w dniach od 1 października do 31 grudnia 2021 r.  

Planowany czas aktywności:

Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Łączny czas aktywności strefy nie przekroczy 90 dni. Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP), 0400 - 2200: maksymalnie 6 godzin na dobę.


TERMIN

01 SEP - 31 DEC 2021 01
01 SEP - 30 SEP 2021: 7 dni w tygodniu
01 OCT - 31 DEC 2021: MON - FRI, z wyłączeniem dni świątecznych


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


STREFA CZASOWO WYDZIELONA

Strefa czasowo wydzielona wyznaczona na potrzeby zabezpieczenia lotów UAV w ramach lotów szkolnych 8. K-PBOT. Przestrzeń niesklasyfikowana.

EPTS473

Granice poziome:

1. 53°13'01"N 017°37'29"E
2. 53°20'21"N 017°52'04"E
3. 53°20'17"N 018°11'43"E
4. 53°16'08"N 018°01'29"E
5. 53°11'44"N 017°50'44"E
1. 53°13'01"N 017°37'29"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3600 ft AMSL


INFORMACJE DODATKOWE

Strefa EPTS473 jest wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK.

Strefa EPTS473 podlega procedurze zamawiania, aktywacji i dezaktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pkt 5.1 przez Grupę rozpoznania obrazowego 8. K-PBOT, tel.: +48-723-444-632, +48-530-146-609, +48-663-857- 505, +48-724-844-478.

Loty w strefie realizowane z wykorzystaniem UAV - FlyEye 3.0.


Start i lądowanie w granicach wyznaczonej strefy.

Organizator lotów będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:

  • bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów;
  • bufor pionowy: 500 ft.

Bezzałogowe statki powietrzne wykonujące loty w strefie EPTS473 będą wyposażone w funkcję Failsafe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora. System Fail-Safe – funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagującą automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiającą wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii.

W przypadku utraty kontaktu radiowego z UAV i nie uruchomieniu się funkcji Failsafe/RTH, operator UAV niezwłocznie powiadamia telefonicznie właściwy (dla strefy lub rejonu wylotu UAV) organ ATS przekazując:

  • numer strefy EPTS lub jej część, w której nastąpiła utrata kontaktu;
  • czas, w którym utracono kontakt z UAV;
  • czas pozostały do wyczerpania baterii/paliwa;
  • ostatnio zarejestrowaną prędkość UAV;
  • ostatnio obrany kurs/kierunek lotu i to na ile prawdopodobne jest, że UAV będzie leciał z tym kursem;
  • ostatnią znaną wysokość na jakiej znajdował się UAV lub na jakiej utracono kontakt;
  • inne istotne informacje wynikające ze specyfiki zdarzenia.

W przypadku nawiązania ponownego kontaktu z UAV, operator informuje właściwy dla danej strefy organ ATS.

Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS, a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywane lotów w strefie (operatorami UAV), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy.

Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 – 35.


ORGANIZATOR

Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Telefon kontaktowy do koordynatora: +48-723-444-632
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus