Strefa wydzielona w związku lotami treningowymi UAV oraz projektem stratosferycznym „CLOUDLESS”

Strefa wydzielona w związku lotami szkolnymi i treningowymi UAV oraz projektu stratosferycznego „CLOUDLESS”

W ramach cyklu AIRAC 242 SUP 109/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefie czasowo rezerwowanej EPTR358 wydzielonej w związku lotami szkolnymi i treningowymi bezzałogowych statków powietrznych w rejonie m. Ciechanów na potrzeby JW 5448 oraz projektu stratosferycznego „CLOUDLESS”. Zostały one zaplanowane w dniach od 12 sierpnia do 17 grudnia 2021 r.  

Planowany czas aktywności:


Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Łączny czas aktywności strefy nie przekroczy 90 dni. Czas aktywności: codziennie w godz. 0000 - 2359.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


EPTR358

Granice poziome: Koło o promieniu 6 NM i środku w punkcie:52°59'15"N 020°36'00"E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 95.


INFORMACJE DODATKOWE

Strefa EPTR358 jest wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS OLSZTYN.

W okresie 12 - 31 AUG strefa EPTR358 nie posiada priorytetu nad EPTS02B w godzinach kolizyjnych (0700 - 0900).

W okresie 01 SEP - 17 DEC strefa EPTR358 możliwa do zamawiania, poza czasem aktywności strefy EPTS02B w godzinach 0800 - 1000 (0700 - 0900),wyłącznie w przedziale wysokości GND - 3500 ft AMSL.

Strefa EPTR358 nie posiada priorytetu nad ćwiczeniami wojskowymi.

Strefa EPTR358 podlega procedurze zamawiania zgodnie z AIP Polska ENR2.2.3 pkt 4 oraz pkt 5.2 oraz aktywacji i dezaktywacji w AMC Polska przez użytkownika.

Loty w strefie realizowane z wykorzystaniem wiropłatów oraz stałopłatów.

Start i lądowanie w granicach wyznaczonej strefy.

Organizator lotów będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa(odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:- bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów;- bufor pionowy: 500 ft.

Bezzałogowe statki powietrzne wykonujące loty w strefie EPTR358 będą wyposażone w funkcję Failsafe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora .System Fail-Safe – funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagująca automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiająca wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii.


W przypadku utraty kontaktu radiowego z UAV i nieuruchomieniu się funkcji Failsafe/RTH operator UAV niezwłocznie powiadamia telefonicznie właściwy (dla strefy lub rejonu wylotu UAV) organ ATS, przekazując:- numer strefy EPTR lub jej część, w której nastąpiła utrata kontaktu;- czas, w którym utracono kontakt z UAV;- czas pozostały do wyczerpania baterii/paliwa;- ostatnio zarejestrowaną prędkość UAV;- ostatnio obrany kurs/kierunek lotu i to na ile prawdopodobne jest, że UAV będzie leciał z tym kursem;- ostatnią znaną wysokość na jakiej znajdował się UAV lub na jakiej utracono kontakt;- inne istotne informacje wynikające ze specyfiki zdarzenia.

W przypadku nawiązania ponownego kontaktu z UAV, operator informuje właściwy dla danej strefy organ ATS.

Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywanie lotów w strefie (operatorami UAV),która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy.

Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotów w strefie przez UAV.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 - 35


ORGANIZATOR

Dowódca JW 5448 Ciechanów Tel.: +48-512-081-238, +48-664-906-9361.
Realizator projektu “Cloudless” Tel.: +48-695-660-247, +48-664-448-8442.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus