Przejdź do treści
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 13 stycznia 2023 r.
Źródło artykułu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2023 r. pod poz. 128 ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.

Tekst dokumentu:

Na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (Dz. U. poz. 2155) w § 2 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) ogrodzenie, w tym bramy wjazdowe i furty osobowe będące integralną częścią ogrodzenia, jest oświetlone na odcinkach, które wymagają oświetlenia ze względu na ochronę lotniska zgodnie z przeprowadzoną przez zarządzającego lotniskiem oceną ryzyka oraz z uwzględnieniem normy PN-EN 12464-2.ˮ.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony