Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje wszystkich użytkowników i właścicieli statków powietrznych posiadających Certyfikat Typu uznany przez EASA o opublikowanej zmianie Rozporzadzenia Komisji 2042/2003.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Komisji (WE) 1056/2008 z 27 października 2008 zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że:

1. Zakres zmian Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 stanowi odzwierciedlenie zastosowania zasady proporcjonalność wymagań w stosunku do statków powietrznych wykorzystywanych w działalności innej niż przewóz lotniczy. Celem przystosowania Państw członkowskich do nowej sytuacji, wdrożenie wymagań, zostało odłożone w czasie na postawie zgłoszenia ULC skierowanego do KE i EASA. Podstawowe nowości opisano w kolejnych punktach.

2. Wymagania przepisu Part-M (Załącznik 1 do Rozporządzenia 2042/2003) dotyczące statków powietrznych używanych w przewozie lotniczym, będą dotyczyły po 28.09.2009, wszystkich pozostałych statków powietrznych posiadających certyfikat typu (TC) wydany lub uznany przez EASA, więc:

a) Będą musiały posiadać poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (ARC) wydane przez ULC lub odpowiednio zatwierdzoną organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO, wg. Part-M Podczęść G);

b) Będą musiały posiadać Program Obsługi Technicznej (POT) zatwierdzony przez Prezesa zgodnie z wymaganiami Part-M, M.A.302 ;

c) Duże statki powietrzne (MTOM>5700 kg oraz śmigłowce wielosilnikowe) muszą być zarządzane przez certyfikowaną organizację CAMO (wg Part-M podczęść G) – np. na podstawie umowy

d) Statki powietrzne wykorzystywane w działalności komercyjnej innej niż zarobkowy lotniczy, muszą być zarządzane przez certyfikowaną organizację CAMO (wg. Part-M Podczęść G) – w oparciu o umowę lub certyfikację ośrodka.

e) Obsługa techniczna statków powietrznych musi być wykonywana w certyfikowanej organizacji: Part-145, Part-M podczęść F lub przez personel poświadczający posiadający licencje Part-66 w zakresie określonym w PART M.

Statki powietrzne nie spełniające powyższych wymagań nie będą mogły wykonywać lotów po dniu 28.09.2009.

3. Programy obsługi technicznej statków powietrznych posiadających certyfikat typu (TC) wydany lub uznany przez EASA, zatwierdzone zgodnie z wymaganiami PL-6 mogą być wykorzystywane jedynie do 28.09.2009 r .

4. Certyfikaty organizacji zarządzania ciągłą zdatności do lotu wydane zgodnie z PL-6 , po dniu 28.09.2009 stracą ważność w zakresie zatwierdzenia dotyczącym statków powietrznych posiadających certyfikat typu (TC) wydany lub uznany przez EASA.

5. Certyfikaty organizacji obsługowych wg polecenia 03/2004, po dniu 28.09.2009 stracą ważność w zakresie zatwierdzenia dotyczącym statków powietrznych posiadających certyfikat typu (TC) wydany lub uznany przez EASA.

6. Ze szczegółami zmian Rozporządzenia Komisji (WE) 1056/2008 z 27 października 2008 zmieniającego Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003, można zapoznać się na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej http://eur-lex.europa.eu, Dziennik L283, pozycja 5 z dnia 28 października 2008.

TERMINY WYNIKAJĄCE Z ROZPORZADZENIE WRAZ ZE ZGŁOSZONYMI PRZEZ ULC WNIOSKAMI O ZASTOSOWANIEM ODROCZEŃ,  SĄ TERMINAMI OSTATECZNYMI, OKREŚLAJACYMI KOŃCOWE DATY FUNKCJONOWANIA REGULACJI KRAJOWYCH.
NA PRZYSTOSOWNIE SIĘ POZOSTAŁO 10 MIESIĘCY !

Źródło komunikatu na stronie ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus