Rada nadzorcza i zarząd spółki Port Lotniczy Lublin skwitowane

Port Lotniczy Lublin S.A.

Dnia 10.06.2009 w siedzibie w Lublinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin.

W tajnym głosowaniu jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia powołano Pana Jacka Sobczaka. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał (było na nim reprezentowanych 790.793 akcji dających prawo do 790.793 głosów).

Po wysłuchaniu informacji pełnomocnika zarządu ds. zakupu nieruchomości, który przedstawił w imieniu zarządu uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie kolejnych nieruchomości na cele lotniska Lublin-Świdnik, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie wyraziło zgodę na nabycie:

1. 1/3 części nieruchomości położonej w Świdniku Dużym, gmina Wólka, obejmującej niezabudowane działki gruntu ornego o powierzchni 0,5200 ha i o powierzchni 0,0400 ha
2. nieruchomości położonej w Świdniku Dużym o powierzchni 0,1200 ha
3. nieruchomości położonej w Świdniku Dużym gmina o powierzchni 0,0200 ha.

Następnie zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, które zostały przedstawione przez Prezesa Zarządu oraz Główną Księgową.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Sobczak przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2008.

Z kolei przystąpiono, zgodnie z programem, do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie udzieliło członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tajnym głosowaniu jednogłośnie udzieliło również członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

Podczas zebrania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie zdecydowało o podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii N.
Kapitał zakładowy podniesiony został z kwoty 79.538.700 złotych do kwoty 85.788.700 złotych, to jest o kwotę 6.250.000 złotych.

Akcje serii N zostaną zaoferowane: Gminie Miejskiej Świdnik w ilości 2.500 oraz Województwu Lubelskiemu w ilości 60.000.

Akcje serii N zostaną pokryte gotówką w łącznej kwocie 6.250.000 złotych, przy czym Gmina Miejska Świdnik pokryje obejmowane akcje gotówką w kwocie 250.000 złotych, a Województwo Lubelskie pokryje obejmowane akcje gotówką w kwocie 6.000.000 złotych.

Umowy objęcia nowych akcji serii N zostaną zawarte do dnia 15 lipca 2009 roku.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus