Prezes ULC w ECAC

European Civil Aviation Conference

Pan Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wziął udział  w 139 posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego - DGCA (ECAC) w Paryżu, poprzedzonym 5 Forum Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference - ECAC) dotyczącym wyzwań dla sektora lotniczego w przewozach towarowych. W forum wzięli udział przedstawiciele państw ECAC oraz organizacji lotniczych, w tym IATA (Zrzeszenie Europejskich Przewoźników Lotniczych), TIACA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewozów Cargo) czy WCO (Światowa Organizacja Celna).

Podczas forum dyskutowano m.in. na temat wpływu kryzysu finansowego na liczbę przewozów cargo na rynku światowym oraz innych przyczyn (w tym infrastrukturalnych) osłabienia tempa wzrostu przychodów z tej działalności dla przewoźników lotniczych. Prezes Ołowski zaznaczył w trakcie dyskusji, iż przesłanką dla takiego stanu rzeczy może być także próba przeregulowania istniejących lotniczych przepisów międzynarodowych i europejskich, w tym np. tych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w kontekście ostatniej konwencji ICAO z Pekinu z 2010 r. (zmieniającej Konwencję Montrealską z 1971 r. o ściganiu bezprawnych aktów dotyczących międzynarodowego lotnictwa cywilnego). Konwencja ta może powodować ograniczenia dla przewoźników lotniczych w przewozach cargo, z uwagi na zagrożenia terrorystyczne dotyczące broni biologicznej i chemicznej. W rozmowach poruszanych na forum dotyczych kwestii ochrony w lotnictwie cywilnym, Prezes Ołowski odniósł się do definicji cargo wysokiego ryzyka („High risk cargo”). Z uwagi na brak dookreślenia tego pojęcia w prawie, jak zauważył, trudno uznać, iż reżim odpowiedzialności przewoźnika z konwencji montrealskiej z 1999 r. wynoszący 20 SDR za kilogram przewożonego towaru, za wystarczający. Prezes Ołowski zapytał także prelegentów o zasadność rozróżnienia definicji „high risk” i „low risk” cargo.

Na posiedzeniu DGCA -Przewodniczący ECAC- pan Catalin Radu przedstawił sprawozdanie dotyczące działań ECAC w ostatnim półroczu oraz przekazał kilka informacji ogólnych, w szczególności o przygotowaniach ICAO do lotniczej konferencji transportowej w marcu 2013 r. i wyborach do Rady ICAO na jesieni 2013 r. W tym miejscu obrad przewodniczący przedstawił na forum 44 państw ECAC Prezesa ULC oraz oddał głos polskiej kandydatce do Rady ICAO w 2013 r. z ramienia CERG (grupa rotacyjna państw Europy środkowej) pani dr Małgorzacie Polkowskiej celem krótkiej prezentacji. W dalszej części posiedzenia poruszono szereg kwestii merytorycznych dotyczących m.in. raportów prac ECAC Focal Point’s dotyczących ochrony środowiska, ATM, ochrony lotnictwa cywilnego, ułatwień. Podpisano dwa porozumienia o współpracy ECAC z KE m.in. w zakresie security. Gościem specjalnym spotkania był Siim Kallas -Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który w swojej prezentacji odwołał się do zasad wspólnego europejskiego nieba (SES) oraz celowości tworzenia FAB-ów. Na końcu posiedzenia poruszono temat związany z systemami bezpilotowymi (RPAS), który nadal oczekuje na regulacje na poziomie europejskim. Prezes Ołowski zapytał w tym miejscu prelegentów o plany uregulowania kwestii konieczności składania planu lotu przy każdorazowym wykonywaniu lotu przez bezzałogowe statki powietrzne.

Termin kolejnego posiedzenia ECAC wyznaczono na 7 maja 2013 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus