PPL ogłosiło przetarg na wykonanie bazy paliw na lotnisku w Radomiu

Wizualizacja Portu Lotniczego Warszawa-Radom - widok z płyty lotniska (fot. materiał prasowy/rynek-lotniczy.pl)

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło przetarg na wykonanie w formule projektuj i wybuduj bazy paliw dla portu lotniczego Warszawa-Radom. Zamówienie obejmuje także dokumentację wykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna.

Okres obowiązywania umowy ramowej wyznaczono na osiem miesięcy. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zadanie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, ale jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ustalono na 15 listopada. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 tys. złotych. Zamawiający będzie żądał także wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny umowy podanej w ofercie.

Przyszli wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat zrealizowali minimum jedno zadanie o wartości co najmniej dwóch mln złotych, obejmujące budowę, przebudowę lub remont obiektów infrastruktury paliwowej, a także co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu obiektu infrastruktury paliwowej, dla którego uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację wyżej wymienionych robót.

Cały artykuł czytaj na stronie www.rynek-lotniczy.pl

Źródło: rynek-lotniczy.pl
comments powered by Disqus