Posiedzenie KZPP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 44 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

W posiedzeniu Komitetu, powołanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. Nr 173, poz. 1074), uczestniczą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw transportu i spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dowódcy Sił Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz środowisk lotniczych - na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu.

Podczas posiedzenia:

  • Członkowie Komitetu podpisali - uzgodnione uprzednio - Sprawozdanie z działalności KZPP za rok 2008. Następnie sprawozdanie zostanie przedłożone Prezesowi ULC do zatwierdzenia oraz przesłane Ministrom Infrastruktury, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  • Wysłuchano sprawozdania z działalności Zespołu do rozpatrzenia możliwości podniesienia wysokości na trasach dolotowych VFR do lotnisk Warszawa-Okęcie i Warszawa-Babice. Przewodniczący Zespołu poinformował, że podniesienie wysokości ruchu na trasach dolotowych VFR do lotnisk Warszawa-Okęcie i Warszawa-Babice jest możliwe maksymalnie do 2000 stóp. Prace systemowe nad tym zagadnieniem prowadzone są przez PAŻP i KTL AOPA Poland. Komitet oczekuje pisemnego sprawozdania z działalności tego zespołu do 15 lipca 2009 r. Na podstawie przedstawionego sprawozdania, Komitet będzie mógł przedstawić Prezesowi Urzędu (wnioskodawcy problemu) opinię w tej sprawie.

  • Wysłuchano informacji Komitetu o:

- wystąpieniu w dniu 26 czerwca 2009 r. do Ministra Infrastruktury z propozycją wznowienia prac Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 6 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie opracowania „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” w aspekcie implementacji dokumentu ATM Master Plan w ramach realizacji europejskiego programu SESAR. Pismo do wiadomości otrzymali również Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- przekazaniu do Ministra Infrastruktury i do Dyrektora Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury opinii w sprawie wniosku Ministra Obrony Narodowej dotyczącego wykonywania lotów przez wojskowe statki powietrzne w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej z prędkością powyżej 250 węzłów. W opinii Komitet zwrócił uwagę na to, że strona wojskowa nie zastosowała się do sugestii zawartej w zapisach z XLI posiedzenia (w dniu 18 lutego 2009 r.) o dokonanie analizy zagrożeń. Wniosek może – wg oceny Komitetu – być ponownie rozpatrywany po uzupełnieniu go o wspomnianą analizę w zakresie zagadnień wyspecyfikowanych w wymienionej opinii.

  • Komitet przedyskutował opinię MSWiA dotyczącą wykorzystania danych o lotniskach w świetle Zarządzenia nr 40 MSWiA z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie rejestru lotnisk lotnictwa publicznego (Dz. Urz. MSWiA). Komitet uznał za wskazane umieszczanie informacji o lotniskach i lądowiskach MSWiA w AIP VFR ze względu na to, że ich jawność i dostępność będzie miała korzystny wpływ na bezpieczeństwo lotów (np. w sytuacji awaryjnego lądowania).

Następne posiedzenie KZPP zaplanowane zostało na 25 września 2009 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus