Porozumienie w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań związanych z badaniem zdarzenia lotniczego

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

W dniu 9 listopada 2021 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań związanych z badaniem zdarzenia lotniczego.

Porozumienie podpisali: Bogusław Trela, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Bogdan Święczkowski, I zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy oraz Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Celem porozumienia jest uregulowanie zasad współpracy pomiędzy nadzorem lotniczym, PKBWL oraz organami prowadzącymi postępowanie karne przygotowawcze w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Strony zobowiązały się do wzajemnego informowania w przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia lotniczego. Ponadto w porozumieniu ujęte zostały takie kwestie:
• dostęp do miejsca zdarzenia,
• zabezpieczenie i dostęp do materiału dowodowego,
• właściwe wykorzystanie informacji z zakresu bezpieczeństwa lotniczego,
• rozwiązywanie konfliktów oraz szkolenia i wymiana doświadczeń.

Z punktu widzenia zasady Just Culture na szczególną uwagę zasługuje postanowienie § 3 ust. 5 porozumienia, które przewiduje odmowę wszczęcia albo umorzenie postępowania przygotowawczego w sytuacji wyłączenia karalności zgłaszającego zdarzenie lotnicze w ramach obowiązkowego lub dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń (art. 212a ustawy – Prawo lotnicze).

Porozumienie ustanawia również dokonywanie przez strony, co najmniej raz na dwa lata, oceny jego funkcjonowania oraz wymiany opinii na temat współpracy.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i weszło w życie z dniem podpisania go przez strony. Tym samym moc utraciło porozumienie z 18 grudnia 2013 r. zawarte pomiędzy Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych i Prokuratorem Generalnym.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus