Paliwo lotnicze

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Ustaw nr 69 z dnia 7 maja 2009 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zwalniająca z obowiązku koncesjonowania niewielkiego obrotu paliwami lotniczymi.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W art. 32 ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne dodano ust. 5 w brzmieniu:
„5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1 000 000 euro”.

***

ULC już w marcu 2008 r. zwrócił - w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury - uwagę Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” na kwestię koncesjonowania małego obrotu paliwami lotniczymi uznając, iż z punktu widzenia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz dążenia do rozwoju rynku lotnictwa ogólnego - sektora lotnictwa, który w Polsce nie rozwija się tak dynamicznie jak w państwach sąsiednich, należy dążyć do zmiany ustawy Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). ULC wskazywał na konieczność przywrócenia obowiązującego na mocy poprzednich wersji wspomnianej ustawy zwolnienia z obowiązku koncesjonowania niewielkiego obrotu paliwami lotniczymi, jaki to odbywa się na małych lotniskach (w szczególności aeroklubowych) nie będących lotniskami użytku publicznego. ULC mając na uwadze, iż na mocy art. 32 ust. 1 pkt 4 tej ustawy wyłączony z obowiązku koncesjonowania został obrót paliwami gazowymi, jeśli roczna wartość tego obrotu nie przekroczy równowartości 100 000 euro, oraz poziom obrotu paliwami lotniczymi w większości aeroklubów w Polsce, zaproponował, by takie zwolnienie obejmowało obrót paliwami lotniczymi także nieprzekraczający równowartości 100 000 euro w ciągu roku, co wydawało się wielkością zwolnienia realną do zaakceptowania przez ww. Komisję.

We wrześniu 2008 r. ULC przedstawił Komisji „Przyjazne Państwo” formalny wniosek wraz z projektem ustawy zmieniającej ustawę Prawo energetyczne, które stały się podstawą dalszych prac Komisji. Na posiedzeniu Komisji w dniu 24 września 2008 r. po przeprowadzonej dyskusji, przewodniczący Komisji, Pan Janusz Palikot, zaproponował podjęcie próby zmiany ustawy Prawo energetyczne, w wyniku prac Komisji, w kształcie wskazującym na zwolnienie z koncesjonowania obrotu o równowartości 1 mln euro w miejscu 100 000 euro i od tego czasu ULC z całą stanowczością opowiadał się za zwolnieniem na tym poziomie.

W trakcie posiedzeń Komisji „Przyjazne Państwo” w dniach 22-23 października 2008 r. projekt zgłoszony przez ULC został poddany szerokiej dyskusji. Obiekcje, w postaci postulatu zawężenia zwolnienia z koncesjonowania wyłącznie do aeroklubów oraz do benzyny lotniczej AVGAS (sprzeciw wobec zwolnienia z koncesjonowania paliwa lotniczego typu JET A-1) zgłaszało głównie Ministerstwo Gospodarki (MG). Przedstawiciel ULC zaproponował rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu zwolnienia tj. zniesienie ograniczenia stosowania tych paliw do prywatnych lotów rekreacyjnych, tak, by zwolnienie z koncesjonowania obejmowało wszystkie rodzaje lotów, co zostało przez Komisję przyjęte.

W trakcie toczących się w następnych miesiącach uzgodnień projektu stanowiska Rządu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne MG zgłaszało dalszy sprzeciw co do zakresu zwolnienia (sprzeciwiając się rozszerzeniu zwolnienia na wszystkie rodzaje paliwa lotniczego) oraz wielkości obrotu podlegającego zwolnieniu (sprzeciwiając się zwolnieniu z koncesjonowania obrotu o wartości do 1 mln euro).

Posłowie Sejmowej Komisji Infrastruktury rozważyli m.in. argumenty ULC dotyczące bezpieczeństwa i przyjęli poprawki do projektu zwalniające z koncesjonowania obrotu o wartości 1 mln euro (co zostało przegłosowane przez Sejm w dniu 20 lutego br.). Nie powiodła się jednak kolejna próba przekonania do rozszerzenia przedmiotu zwolnienia do wszystkich paliw lotniczych, w tym JET-A1.

ULC ma nadzieję, iż wspomniane zmiany przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania lotnictwa ogólnego w Polsce, w szczególności w tak trudnym dla sektora okresie jak obecny.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus