Opłata lotnicza – nowe zasady od nowego roku

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegają przepisy dot. opłaty lotniczej, co wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 170, poz. 1015).

Przede wszystkim całość zagadnień związanych z opłatą lotniczą będzie uregulowana bezpośrednio w ustawie – Prawo lotnicze, a nie jak dotychczas zasadniczo w akcie wykonawczym do ustawy. Oznacza to w praktyce ograniczenie możliwości zmiany zasad pobierania i stawek opłaty pobieranej za poszczególne czynności urzędowe, ponieważ wszelkie korekty w tym zakresie będą wymagały akceptacji nie tylko członków Rady Ministrów, ale także Sejmu i Senatu.

Nowe zasady pobierania opłat lotniczych są uregulowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 26a i nast.) oraz w załączniku 6 do ustawy, który zawiera katalog czynności urzędowych podlegających opłacie lotniczej. Tekst ustawy jest dostępny na stronie internetowej ULC w zakładce „Prawo”, w części „Prawo krajowe”.

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym zmianie ulegnie wysokość niektórych stawek opłaty lotniczej, jak również zmieniona zostanie lista czynności urzędowych podlegających opłacie lotniczej. Z uwagi na duży zakres zmian w tym zakresie sugerujemy Państwu samodzielną lekturę załącznika 6 do ustawy.

Do najważniejszych zmian należy:

  • ustalenie nowego sposobu obliczania opłaty lotniczej za wydanie zgody na zorganizowanie pokazu lotniczego, aktualnie wysokość stawki jest określana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w granicach pomiędzy 500 a 3000 zł, a będzie pobierana stała opłata w wysokości 150 zł powiększana o 50 zł za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach;

  • wprowadzenie opłaty lotniczej dotyczącej sprawdzenia znajomości lotniczego języka angielskiego w wysokości 300 zł;

  • podniesienie wysokości opłaty lotniczej za przeprowadzenie egzaminów teoretycznych - dla pilotów samolotowych z 200 do 300 zł, dla dyspozytorów lotniczych z 200 do 400 zł;

  • ustalenie nowego sposobu obliczania opłaty lotniczej za uznanie obcej licencji: aktualnie wysokość stawki uzależniona jest od masy startowej statku powietrznego i wynosi od 100 do 500 zł, a będzie związana z rodzajem licencji podlegającej uznaniu (w przypadku licencji pilotów zawodowych będzie to 1000 zł, zaś licencji liniowych 1500 zł);

  • ustalenie nowego sposobu obliczania opłaty lotniczej w zakresie certyfikacji jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria (aktualnie wysokość stawki uzależniona jest od wielkości danej jednostki, a będzie powiązana z zakresem wykonywanych przez nią prac).

W ramach nowych rozwiązań, które są korzystniejsze od dotychczasowych przewidziano m.in.:

  • wydawanie duplikatów dokumentów za opłatą w wysokości 40-50 zł, co pozwoli na uniknięcie kosztów ich ponownego wydania w przypadku utraty, zagubienia itp.

  • obniżenie z 600 do 400 zł opłaty lotniczej za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego dla pilota zawodowego;

  • obniżenie opłat lotniczych dotyczących informatorów służby informacji powietrznej, którzy zgodnie z art. 95 ust 2 pkt 8 ustawy – Prawo lotnicze zamiast licencji ubiegać się będą o świadectwa kwalifikacji, np. opłata za przeprowadzenie egzaminu praktycznego omawianych informatorów będzie wynosiła 100, a nie 500 zł;

  • obniżenie opłaty lotniczej za wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate – CMC) z 500 do 50 zł.

Nie uległy zmianie opłaty dotyczące rejestracji statków powietrznych oraz certyfikatów ich zdatności do lotu.

Informujemy również, że wszystkie stawki opłaty lotniczej ujęte w załączniku do ustawy – Prawo lotnicze począwszy od 2013 r. będą podlegały corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS; wykaz zwaloryzowanych stawek będzie ogłaszany w Monitorze Polskim do dnia 15 lutego każdego roku.

W tytule wnoszonej opłaty należy podawać obowiązkowo skróty liczbowe identyfikujące daną opłatę z właściwym numerem tabeli oraz części, wg następującego schematu:

(...)

Szczegółowa tabela znajduje się na stronie ULC
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus