Marzysz żeby zostać oficerem Sił Powietrznych – masz już tylko 10 dni

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (fot. WSOSP)

Zostać pilotem to marzenie wielu tysięcy dziewcząt i chłopców, ale zostać pilotem wojskowym to spełnienie marzeń niewielu!
 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych zaprasza do najnowocześniejszej i jednej z najstarszych uczelni lotniczych na świecie, kuźni kadr lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz najważniejszego symbolu polskiego lotnictwa wojskowego.
 
Być podchorążym dęblińskiej Szkoły Orląt to zaszczyt i honor.
Być promowanym, otrzymać tytuł pilota, to kolejny stopień na drodze do gwiazd. Drodze, która daje mnóstwo satysfakcji, radości, niezapomnianych przeżyć, jest sprawdzianem odwagi a zarazem dojrzałości i odpowiedzialności.
 
W tym roku Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych przyjmuje na następujące kierunki i specjalności:

1. Lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach: pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca, operator bezzałogowych statków powietrznych i wykrywania celów;

2. Nawigacja w specjalnościach: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego;

3. Logistyka.
 
Naukę w "Szkole Orląt" rozpoczną w tym roku 122 osoby, w tym 87 na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, 22 na nawigacji oraz 13 na logistyce.
 
Uwaga: Nowe zasady rekrutacji dla kandydatów w specjalności – pilot
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Oficerskiej Si Powietrznych, jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów. W związku z powyższym, każdy kandydat na pilota w lotnictwie SZ RP, który uzyska w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (WIML Warszawa) orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej z wymaganą kategorią zdolności fizycznej i psychicznej, będzie poddany szkoleniu sprawdzającemu w WSOSP w Dęblinie.

 

W terminie do 31 marca osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, składa do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1627).

Do wniosku dołącza:
• życiorys;
• skrócony odpis aktu urodzenia;
• oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, nie później niż w pierwszym dniu egzaminów wstępnych, kandydat składa:
• świadectwo dojrzałości;
• świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);
• informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
 
Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniach 10-14.07.2017 r. Powołanie do służby kandydackiej odbędzie się 16.08.2017 r.
 
Pamiętajcie – wszystko co ważne dla lotnictwa zaczyna się w dęblińskiej "Szkole Orląt".
 
Zapraszamy!

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus