Konsultacje publiczne dot. obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych.

Podstawę prawną projektowanego rozporządzenia stanowi art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.). Projekt przewiduje zmianę obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. poz. 1192 oraz z 2006 r. poz. 946). Zmiana ma na celu zniesienie obowiązku wynikającego z § 4.

Zgodnie z § 4 obowiązującego rozporządzenia obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia,  powinny być niższe o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające. Ta regulacja generuje szereg problemów przy uzgadnianiu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zwłaszcza w przypadku lokalizacji napowietrznych linii czy oświetlenia, a także w przypadku, gdy inwestycja taka znajdowałaby się w otoczeniu zwartej zabudowy.

Przepis ten nie ma odzwierciedlenia ani w przepisach europejskich, ani międzynarodowych. Jego usunięcie w pełni umożliwi wykorzystywanie przestrzeni znajdującej się poniżej powierzchni podejścia lotniska.

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie jednej zmiany, polegającej na  usunięciu § 4 obowiązującego rozporządzenia, dotyczącego wysokości obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza (napowietrznych linii, masztów czy anten). Przepis ten nadmiernie ogranicza wysokość dopuszczalnej zabudowy. Powierzchnia ograniczająca, idąc za definicją ujętą w obowiązującym rozporządzeniu, jest to teren pozostający w zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne gabaryty zabudowy (obiektów budowlanych) i obiektów naturalnych. Celem jej wyznaczenia jest zapewnienie statkom powietrznym możliwości wykonywania operacji lotniczych w sposób bezpieczny z uwzględnieniem wszelkich elementów mogących stanowić zagrożenie. W związku z powyższym przepis § 4 obligujący do obniżania wspomnianych obiektów względem wysokości wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające nie jest zasadny – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Uwagi oraz propozycje do dokumentu można zgłaszać pod adres email: mstokowski@ulc.gov.pl w terminie 14 dni od daty udostępnienia.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zapoznania się z dokumentem na stronie www.bip.ulc.gov.pl

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus