Przejdź do treści
Samolot na niebie - początek zachodu słońca - widok z dołu (fot. zrpl.pl)
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

W dniu 24 stycznia br. Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/255 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 58 z 19.02.2021, str. 23) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1174 z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 odnośnie do określonych szczegółowych środków mających na celu wprowadzenie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego  (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 35), a także ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (Dz. U poz. 1898) zachodzi potrzeba dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1526) do nowych przepisów, w szczególności w zakresie nowych szkoleń dedykowanych dla członków załóg i personelu pokładowego stosujących środki ochrony podczas lotu i dla osób pełniących role lub wykonujących obowiązki związane z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa oraz rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, którym zostały objęte m.in. osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień instruktora i instruktorzy.

Ze względu na okoliczności wskazane powyżej, uzasadnione jest wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Najważniejsze zmiany w stosunku do obowiązujących przepisów załącznika do powyższego rozporządzenia to:
1)    określenie zakresu programu szkolenia dla członków załóg i personelu pokładowego stosujących środki ochrony podczas lotu;
2)    określenie zakresu programu szkolenia dla osób pełniących role lub wykonujących obowiązki związane z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa;
3)    zmiana wymogów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora;
4)    uaktualnienie kategorii osób podlegających szkoleniom;
5)    zmiana reguł ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa będących instruktorami przeprowadzającymi ponowną certyfikację operatorów kontroli bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą i podmiotach prowadzących szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bip.ulc.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony