Konferencja w Bukareszcie na temat nowych przepisów EU dotyczących lotnisk

Uczestnicy konferencji „FUTURE AERODROMES RULES in EUROPE”

W dniach od 17 do 19 kwietnia 2013 roku w Bukareszcie odbyła się konferencja na temat „FUTURE AERODROMES RULES in EUROPE”. Konferencję zorganizował Urząd Lotnictwa Cywilnego Rumunii (Romanian Civil Aviation Authority - RCAA) przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób, w tym przedstawiciele władz lotniczych z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Turcji, Albanii, Mołdawii, Gruzji, Czarnogóry i Seszeli, a także przedstawiciele podmiotów lotniczych (EASA, EUROCONTROL, Airports Council International - ACI). Na prośbę gospodarzy przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedstawili informację na temat ram prawnych funkcjonowania lotnisk w Polsce w perspektywie projektowanych przepisów UE.

Obrady otworzył Pan Catalin Radu - Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu Rumunii, który pełni obecnie funkcję Prezydenta Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) oraz przewodniczącego Grupy CERG (Central European Rotation Group), reprezentującej państwa Europy Środkowowschodniej w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Gości konferencji przywitała Pani Claudia Virlan – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rumunii (RCAA Director General) oraz Pan Jussii Myllarniemi – Dyrektor Departamentu Portów Lotniczych i Zarządzania Ruchem Lotniczym EASA.

W czasie konferencji przedstawiciele EASA zapoznali uczestników konferencji z aktualnym stanem prac nad projektami przepisów wykonawczych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 dotyczących lotnisk, w tym zwłaszcza projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej „Commission Regulation (EU) No …/… of xxx  laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council”.

W ostatnim dniu obrad przedstawiciele władz lotniczych Rumunii, Turcji i Polski zapoznali uczestników konferencji z krajowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi certyfikacji lotnisk oraz aktualnym stanem wdrożenia norm i zalecanych metod postępowania (SARPs) Załącznika 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym. Polska prezentacja na temat „Aerodrome Regulatory Framework in Poland in the Light of New EU Regulations” została przyjęta ze szczególnym zainteresowaniem, gdyż zawierała porównanie przepisów krajowych z wymaganiami ICAO oraz planowany sposób implementacji nowych przepisów UE do krajowego systemu prawnego i ich wdrożenia na lotniskach. Wnioski i uwagi przedstawione w tej prezentacji zostały wykorzystane przez przedstawicieli EASA do podsumowania obrad i przyjęte, jako końcowe wnioski konferencji.

Podsumowując obrady należy podkreślić, że ostatnie cztery lata były okresem bardzo intensywnych prac EASA wspieranej przez przedstawicieli władz lotniczych krajów członkowskich UE, co zostanie uwieńczone na koniec roku wydaniem przez Komisję Europejską wspomnianego rozporządzenia dotyczącego lotnisk oraz opublikowaniem przez EASA pakietu związanych z nim następujących dokumentów:

    specyfikacji certyfikacyjnych (CS - Certification Specifications),
    akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań  (AMC - Acceptable Means of Compliance)
    materiałów doradczych (GM - Guidance Material),


Najbliższe cztery lata (2014- 2017) będą czasem wytężonej pracy dla władz lotniczych krajów UE oraz portów lotniczych, związanym z realizacją wielu przedsięwzięć mających na celu wdrożenie nowych przepisów UE dotyczących lotnisk, przystosowaniem portów lotniczych do nowych wymagań oraz przeprowadzeniem szeregu certyfikacji lotnisk zakończonych wydaniem nowego certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań Rozporządzenia Bazowego WE 216/2008 oraz wspomnianych wyżej przepisów wykonawczych. Będzie to wymagało dużego zaangażowania zarówno Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jak i zarządzających lotniskami oraz ścisłej współpracy z EASA i innymi krajami UE.

Konferencja była okazją do zaprezentowania przepisów i doświadczeń Polski w zakresie certyfikacji lotnisk oraz promocji naszego kraju, jako kandydata w najbliższych wyborach do Rady ICAO wspieranego przez Grupę CERG i Prezydenta ECAC.

Podczas konferencji Urząd reprezentowali Pan Piotr Goździk – Dyrektor Departamentu Lotnisk i Pan Ryszard Kita – Główny Specjalista.

Więcej informacji na temat nowych przepisów znajdą Państwo na stronie ULC w zakładce Regulacje europejskie

Dodatkowo zamieszczamy prezentację zatytułowaną "Aerodrome Regulatory Framework in Poland in the Light of New EU Regulations", która została przedstawiona podczas konferencji.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus