Przejdź do treści
paragraf
Źródło artykułu

Komunikat dla mechaników posiadających licencje Part-66 oraz licencje krajowe MML

Informujemy, że wprowadzone w tym roku rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1077), wprowadziło istotne zmiany w sposobie uzyskiwania oraz korzystania z przywilejów licencji mechaników obsługi. Celem jednoznacznego interpretowania zapisów w licencjach informujemy, że:

1. Mechanik lotniczy posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii może na terytorium RP poświadczać obsługę samolotów i śmigłowców z Aneksu II do rozporządzenia nr 216/2008 (§ 38 ust.5 rozporządzenia MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego) oraz wiatrakowców według następującego klucza:

- podkategoria B1.2 oraz kategoria B3 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji):  samoloty z Aneksu II, w tym samoloty ultralekkie,

- podkategoria B1.4 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): śmigłowce z Aneksu II i wiatrakowce, w tym  śmigłowce i wiatrakowce ultralekkie,

- kategoria B2 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): awionika samolotów i śmigłowców z Aneksu II oraz wiatrakowców, w tym awionika samolotów, śmigłowców i wiatrakowców ultralekkich.

Zgodnie z §38 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne w zakresie tego typu statku powietrznego i posiada wpis typu statku powietrznego oraz praktyki do osobistego dokumentu praktyki lotniczej oraz w ciągu ostatnich 2 lat wykazał się 6-miesięczną praktyką w obsłudze statków powietrznych wpisanych do dokumentu praktyki lotniczej mechanika lotniczego obsługi technicznej.

Mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2609).

Obowiązujące rozporządzenie MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego nie przewiduje dokonywania zapisu uprawnień krajowych w licencji Part-66. W związku z powyższym uprawnienia krajowe nie będą wpisywane do licencji Part-66, a istniejące wpisy będą usuwane podczas dokonywania zmian w licencji jako bezprzedmiotowe.

2. Osoba posiadająca krajową licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych (MML) może również poświadczać obsługę ultralekkich statków powietrznych stosownie do uprawnień wpisanych do licencji.

Uwaga!

Niniejszy komunikat i jego treść nie zastępują postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych w oparciu o tą ustawę. 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony