Implementacja rozporządzenia KE w sprawie jakości danych i informacji lotniczych

ULC

W związku ze zbliżającą się pierwszą datą implementacji – 1 lipca 2013r. -  przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o konieczności wdrożenia przepisów rozporządzenia.

Rozporządzenie 73/2010 ma zastosowanie do następujących  podmiotów:


a) instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej;
b) jednostek zarządzających lotniskami i heliportami, dla których opublikowano przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IFR) lub specjalne przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR) w krajowych zbiorach informacji lotniczych;
c) publicznych lub prywatnych podmiotów, zapewniających, do celów tego rozporządzenia:

(i) służby tworzące i dostarczające dane pomiarowe;
(ii) służby projektowania procedur;
(iii) elektroniczne dane topograficzne;
(iv) elektroniczne dane o przeszkodach.

Rozporządzenie 73/2010  ustanawia wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych pod względem ich dokładności, rozdzielczości i spójności.

Rozporządzenie 73/2010 stosuje się do: systemów europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (European Air Traffic Management Network), ich części składowych i powiązanych procedur w zakresie tworzenia, opracowywania, przechowywania, obróbki, przetwarzania, przekazywania oraz rozpowszechniania danych i informacji lotniczych.

Rozporządzenie obejmuje łańcuch przetwarzania danych i informacji lotniczych od ich źródła (podmiotu tworzącego dane, wykonującego pomiary) poprzez przesyłanie danych do publikacji, ich przetwarzanie przez Służbę Informacji Lotniczej oraz publikację w formie Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem dane i informacje lotnicze obejmują:

a) Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych, z wyjątkiem biuletynów informacji lotniczych (AIC);
b) elektroniczne dane o przeszkodach lub elementy tych danych;
c) elektroniczne dane topograficzne lub elementy tych danych;
d) dane geograficzne dotyczące lotnisk.

Terminy implementacji i główne wymagania


W dniu 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie następujące wymagania:

Artykuł 5, ust.4, lit. a) i b) – zapewnianie użytkownikom przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej danych i informacji lotniczych zgodnie z Załącznikiem 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w sposób umożliwiający odczytanie treści na ekranie monitora komputerowego.

Artykuł 6 – wprowadzenie wymagań jakościowych danych lotniczych, które powinny być zgodne z Załącznikiem 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wprowadzenie wymagania na dostarczanie dowodu obiektywnego w zakresie spełnienia wymagań jakościowych danych, wprowadzenie konieczności dokonania formalnych ustaleń pomiędzy podmiotami dokonującymi wymiany danych lub informacji lotniczych, wprowadzenie wymagań w zakresie tworzenia i przetwarzania danych lotniczych, wprowadzenie wymagań w zakresie powiadamiania o błędach oraz dotyczących działań korygujących.

Artykuł 7 – wprowadzenie wymagań w zakresie spójności i aktualności danych, cyklu aktualizacji informacji lotniczych oraz dotyczących wyszkolenia personelu Służby Informacji Lotniczej.

Artykuł 8 – wprowadzenie wymagań dotyczących oprogramowania i narzędzi do przetwarzania danych i informacji lotniczych.

Artykuł 9 – wprowadzenie wymagań w zakresie ochrony danych lotniczych (wdrożenie algorytmu cyklicznej kontroli nadmiarowej CRC32Q) oraz zapewnienia identyfikowalności danych lotniczych (przez minimum 5 lat po utraceniu ważności).

Artykuł 10 – wprowadzenie wymagań w zakresie systemu zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem oraz zabezpieczeniami, odnoszących się do podmiotów, których dotyczy rozporządzenie.

Artykuł 11 – wprowadzenie wymagań w zakresie oceny zgodności lub przydatności do wykorzystania części składowych przez producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli.

Artykuł 12 – wprowadzenie wymagań  w zakresie weryfikacji systemów, do których odnosi się rozporządzenie, przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej.

Od 1 lipca 2014 r. będą obowiązywać:

Artykuł 4 - wymagania na zapewnianie danych i informacji lotniczych w formie zestawu danych cyfrowych zgodnie z Załącznikiem 1 do rozporządzenia 73/2010.

Artykuł 5 ust.1 – obowiązek wymiany danych lotniczych bezpośrednimi łączami elektronicznymi pomiędzy: instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, zarządzającymi lotniskami z procedurami IFR, podmiotami wykonującymi pomiary danych lotniczych (m.in..współrzędne, elektroniczna dane o terenie i przeszkodach lotniczych).

Artykuł 5, ust.2, ust.3 - obowiązek wzajemnego przekazywania danych i informacji lotniczych pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wymiany danych określonymi w Załączniku II do rozporządzenia 73/2010.

Artykuł 5, ust.4, lit c) – zapewnianie użytkownikom przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej danych i informacji lotniczych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formatu wymiany danych określonymi w Załączniku II do rozporządzenia 73/2010.

Dane i informacje lotnicze opublikowane przed dniem 1 lipca 2013 r. i następnie niezmieniane są dostosowywane do wymogów rozporządzenia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus