Finansowanie ULC

ULC

W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu nieścisłymi informacjami dotyczącymi obecnego i przyszłego budżetu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ULC wyjaśnia:

Zadania Urzędu wynikają wprost z polskich i międzynarodowych przepisów prawnych. Zdolność do ich wykonywania jest ściśle powiązana z finansami przeznaczanymi na ULC.

  • Do 2007 r. koszty Urzędu Lotnictwa Cywilnego rekompensowane były z wpłat wnoszonych przez ówczesną Agencję Ruchu Lotniczego, która z kolei uzyskiwała je z opłat nawigacyjnych wnoszonych przez przewoźników lotniczych (na ULC przekazywano 10 % przychodów Agencji).


Tym samym, utrzymanie polskiej władzy lotniczej było neutralne (zerowe) z punktu widzenia budżetu państwa, bowiem to, co ULC odprowadzał na dochody budżetowe, w tej samej wielkości przeznaczane było na realizację zadań Urzędu.

  • Regulacje prawne obowiązujące Polskę od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej oraz Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) powodują, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (dawna Agencja Ruchu Lotniczego) może przekazywać do ULC tylko równowartość kosztów związanych z nadzorem nad żeglugą powietrzną (w 2009 r. PAŻP przekazał do ULC 10 mln 242 tys. zł).


Pozostała część kosztów Urzędu pokrywana była z opłat lotniczych oraz budżetu państwa. Postanowiono przy tym, że rozwiązanie to ma być stosowane do czasu wypracowania takiego modelu, który zwalniałby budżet państwa z obowiązku dotowania ULC.

Z tytułu opłat lotniczych w 2009 r. ULC pozyskał kwotę 6 mln 260 tys. zł.

  • Urząd Lotnictwa Cywilnego pragnie zauważyć, iż docelowy model finansowania ULC zależy od decyzji społeczno-politycznej, wypracowanej przez rząd, parlament oraz partnerów społecznych uczestniczących w procesie nowelizacji ustawy Prawo lotnicze.


Opłaty lotnicze stanowiące dochody własne Urzędu Lotnictwa Cywilnego pobierane są m.in. za certyfikację: lotnisk, sprzętu lotniczego, usług i operatorów lotniczych, agentów obsługi naziemnej, ośrodków szkolenia lotniczego, jednostek projektujących, produkujących oraz jednostek obsługi technicznej.

Opłaty lotnicze pobierane przez ULC, a stanowiące dochody budżetu państwa wnoszone są m.in. za: rejestrację cywilnych statków powietrznych, lotnisk i lądowisk, wydawanie licencji, zezwolenia, zgody operacyjne, przewóz lotniczy oraz opłaty z tytułu egzaminów.

Tabele z danymi znajdują się na stronie ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus