Czy możliwe jest wykonywanie lotów po formalnym ukończeniu szkolenia, a przed wydaniem licencji?

Urząd Lotnictwa Cywilnego

W ostatnich dniach, Inspektorat Certyfikacji i Nadzoru Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozesłał do ośrodków szkolenia i podmiotów szkolących przypomnienie, iż nie ma prawnej możliwości wykonywania lotów po formalnym ukończeniu szkolenia lotniczego (tj. z momentem wydania zaświadczenia) do momentu wydania uprawnienia przez ULC.

Wyjątek w tym zakresie stanowi lot egzaminacyjny.

Jako podstawę prawną Urząd wskazał art. 94 ust. 1-2 ustawy Prawo Lotnicze:

Ust.1: do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego, członkowie personelu pokładowego, o których mowa w art. 2 pkt 11 rozporządzenia nr 1178/2011/UE, osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e i ust. 1a pkt 4 lit. e oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.

Ust.2: Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami).


Od jednego z naszych Czytelników otrzymaliśmy prośbę o wyjaśnienie tego zagadnienia, jako, że w jego opinii przepis nie jest do końca jednoznaczny:

"Nie jest to do końca jasne.  Zakaz dotyczy chyba tylko lotów samodzielnych (jak wynika z podstawy prawnej), bo trudno zrozumieć dlaczego po skończeniu np. szkolenia paralotniowego (a przed egzaminem i odbiorem uprawnień) nie wolno wykonywać szkolenia np. szybowcowego".


O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego odpowiedź niniejszym publikujemy:

"Z momentem wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia, kandydat skończył szkolenie i traci prawo do wykonywania lotów (szkolnych z instruktorem lub samodzielnych pod nadzorem instruktora) w oparciu o status osoby uczestniczącej w szkoleniu do tej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia. Z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia umawia się z egzaminatorem na lot egzaminacyjny.

Niniejszy zakaz dotyczy wykonywania lotów wyłącznie w zakresie ukończonego szkolenia lotniczego a przed uzyskaniem jego wpisu do licencji/ świadectwa kwalifikacji. Np. po zakończeniu szkolenia szybowcowego (w celu uzyskania licencji szybowcowej po raz pierwszy) nie można wykonywać żadnych lotów szybowcowych do momentu uzyskania stosownej  licencji.

Oczywiście można wykonywać czynności lotnicze do których uprawniają pilota jego pozostałe licencje/ świadectwa kwalifikacji lub jeśli jest w trakcie innego szkolenia  lotniczego."

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus