100 KSA i nowe cele szkoleniowe, czyli ATPL według nowych zasad

ATPL licence cover

W lutym 2018 roku EASA opublikowała Decyzję Dyrektora Wykonawczego (ED) 2018/001/R. Zawierała ona zaaktualizowane Cele Szkoleniowe (dalej: ”LO”) do sylabusa wiedzy teoretycznej oraz egzaminów teoretycznych, jak również wprowadziła do nich koncepcję Zarządzania Ryzykiem Zagrożeń i Błędów (TEM) i jej zastosowanie. Zmienione LO dostosowane są do aktualnych potrzeb lotnictwa komercyjnego i mają zapewnić pilotom zawodowym wyposażenie w wiedzę teoretyczną oraz zrozumienie potrzeb i wyzwań jakie stoją przed nimi w nowoczesnym środowisku ich przyszłej pracy. Szczególną uwagę zwrócono uwagę na rozszerzenie kluczowych kompetencji pilotów oraz umiejętność podejmowania świadomych decyzji.

Wyżej wymieniona Decyzja wprowadziła również nowe LO w Obszarze 100 KSA (ang. Knowledge, Skills, Attitude – Wiedza, Umiejętności, Postawa) które mają na celu rozszerzenie kluczowych kompetencji szkolonych pilotów już w czasie szkolenia teoretycznego do licencji profesjonalnych. Decyzja ta nakłada również na ATO obowiązek oceny z Obszaru 100 KSA szkolonych kandydatów. Umiejętności te koncentrują się na zastosowaniu posiadanej wiedzy, rozumieniu jej na poziomie wielu przedmiotów jednocześnie i możliwości zademonstrowania zarówno wiedzy i umiejętności zarówno technicznych jak i pozatechnicznych. Nowe LO w zakresie obszaru 100 KSA nie podlegają egzaminowaniu przez Władzę Lotniczą lecz podlegają ocenie na poziomie ATO, po to aby zapewnić kursantom możliwość uzyskania właściwego poziomu kompetencji jeszcze przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej w ULC.

W listopadzie 2018 roku EASA opublikowała Decyzję Dyrektora Wykonawczego (ED) 2018/011/R, która uporządkowała szereg zagadnień związanych z AMC i GM zarówno do PART-FCL jak i PART-ARA Regulacji (UE) 1178/2011 w tym:

  • Szczegółowy sylabus i LO do licencji ATPL, CPL, MPL oraz uprawnienia IR dla samolotów (A) i śmigłowców (H),
  • Zmieniono procedury egzaminacyjne związane z w/w sylabusami.

W sierpniu 2019 roku EASA opublikowała Decyzję Dyrektora Wykonawczego (ED) 2019/017/R. Zawierała ona nowy przedmiot „090 Łączność” który zastępuje dotychczasowe przedmioty „ 091 Łączność VFR” i „092 Łączność IFR”) zgodnie ze zmianą (UE) 2018/1974 z 14 grudnia 2018 roku zmieniającą Rozporządzenie (UE) 1178/11. Zmieniła ona również stosowne AMC do ARA.FCL.300(b) zmieniając procedury egzaminacyjne w zakresie wprowadzenia nowego przedmiotu „090 Łączność”. Dokonano w niej też szeregu zmian edytorskich do AMC z dodatku 6 i w celach szkoleniowych (LO) (np. AMC1 FCL310, FCL.515(b), FCL615(b) „Egzaminy z wiedzy teoretycznej” do wyżej wspomnianych Decyzji (ED) 2018/001/R i 2018/011/R.

Wszystkie wymienione wyżej Decyzje Dyrektora Wykonawczego (ED) mają datę stosowania „najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r”.

Kandydaci do egzaminów powinni również odnotować, że zdawanie egzaminów w starym formacie powinno zakończyć się do dnia 31 stycznia 2022 roku, co wynika z zaleceń EASA:

„ECQB opiera się na szczegółowym sylabusie wiedzy teoretycznej i przedmiotach nauczania opublikowanych w AMC / GM do Part-FCL. Główne zmiany w nich zostały opublikowane w 2018 i 2019 r., przy czym ostateczny termin dostosowania się do tych zmian upływa z końcem stycznia 2022 r. Kursy szkoleniowe i egzaminy do tej daty mogą zatem być zgodne ze „starym” programem nauczania i celami szkoleniowymi opublikowanymi w 2014 r. i 2016 r. lub z „nowym” programem nauczania i celami szkoleniowymi opublikowanymi w 2018 i 2019 r. Od lutego 2022 r. wszystkie egzaminy powinny być prowadzone w oparciu o najnowszą wersję ECQB, która jest zgodna z „nowym” sylabusem.

W grudniu 2019 roku ULC przypomniał wszystkim ATO których dotyczą zmiany w przepisach o konieczności dostosowania programów szkoleń i konsekwencjach jakie niesie dla szkolonych opóźnienie tych zmian.
 
Ramy Czasowe - obecnie ATO szkolą zarówno według:

  • nowego formatu (LO zawarte w Decyzjach (ED): 2018/001/R, 2018/011/R i 2019/017/R wraz ocenami z obszaru 100 KSA);
  • starego formatu, bez uwzględnienia wyżej wymienionych LO oraz ocen z obszaru 100 KSA, co jest możliwe gdyż najpóźniejszy termin na dostosowanie się ATO do nowego formatu to dzień 31 stycznia 2022 roku.

Kandydaci którzy wybrali lub wybiorą ATO szkolące według starego formatu muszą się liczyć z ryzykiem skróconego terminu na zdawanie egzaminów (mniej niż 18 miesięcy na zdawanie) o którym mowa jest wyżej.

Aby zapewnić przejście ze starego formatu na nowy ULC przyjmuje/planuje przyjmować egzaminy w oparciu o dwie bazy: 

  • ECQB 7.0 – dla kandydatów którzy przeszli szkolenie według starego formatu;
  • ECQB 2020 – dla kandydatów, którzy przeszli szkolenie według nowego formatu.

Baza ECQB 2020 miała być dostępna od sesji w sierpniu 2020 EASA (pierwsza sesja na w terminie 18 miesięcy przed datą 31 stycznia 2022 r) i taki termin jej dostępności został również zgłoszony do EASA. Ze względu na pandemię termin ten zmuszeni byliśmy przenieść termin dostępności bazy ECQB 2020 na sesję w listopadzie 2020 roku.

Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminów w starym formacie o czasie, będę musieli przejść przed ponownym przystąpieniem do egzaminów specjalne szkolenia pomostowe. Podobnie rekomendujemy przejście szkolenia pomostowego ze starego formatu na nowy dla kandydatów, którzy nie zdali egzaminu z wiedzy teoretycznej i muszą go powtórzyć, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie utrzymanie możliwości zdawania egzaminów w terminie 18 miesięcy.

Nie bez znaczenia również jest, że nowy format (w tym ocena 100 KSA) powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie przyszłych pracodawców (głównie linie lotnicze), którzy w efekcie mogą preferować kandydatów, którzy wyszkoleni byli w oparciu o ten format i posiadają uwidocznioną na zaświadczeniu tę ocenę.

Odnośniki do w/w Decyzji (ED):

ED 2018/001/R (LINK
ED 2018/011/R (LINK
ED 2019/017/R (LINK

Arkusz z zestawieniem zmian w formatach (sylabusy i cele szkoleniowe) (LINK)

Przykładowe pytania I załączniki do nowego formatu (LINK)

Więcej informacji o 100 KSA i nowych celach szkoleniowych oraz nowej ECQB na stronie EASA (LINK)


Komentarz Redakcji:
Aktualnie (wrzesień 2020) ośrodki szkoleniowe UnitedSky i Bartolini mogą prowadzić kursy ATPL według nowych zasad, co zostało zatwierdzone przez ULC. Dochodzą do nas słuchy, że niektóre linie, zaczynają wymagać od adeptów, szkolenia i egzaminów według nowych zasad.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus