Projekt noweli ustawy o PAŻP: dłuższy operacyjny czas pracy kontrolerów ruchu lotniczego

Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina - widok z góry (fot. PAŻP)

Maksymalny wymiar operacyjnego czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego wzrośnie z przeciętnych 30 do przeciętnych 36 godzin na tydzień – zakłada projekt noweli ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W uzasadnieniu do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury napisano, że proponuje się zmianę przepisu, który określa maksymalny wymiar operacyjnego czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego.

Wyjaśniono, że "w efekcie określony ustawowo maksymalny wymiar operacyjnego czasu prac kontrolerów ruchu lotniczego ulegnie zwiększeniu z przeciętnie 30 do przeciętnie 36 godzin na tydzień".

Autorzy projektu tłumaczą, że wprowadzenie przedmiotowej zmiany uzasadnione jest względami natury zarówno ekonomicznej, jak i operacyjnej. "Rozwiązanie obecne, choć korzystne z perspektywy pracownika PAŻP będącego kontrolerem ruchu lotniczego, znacząco ogranicza możliwości Agencji efektywnego wykorzystania jej zasobów personalnych" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano, w latach 2018–2020 PAŻP zatrudniała średniorocznie 612 kontrolerów ruchu lotniczego, którzy czynności operacyjne wykonywali przez przeciętnie 30 godzin na tydzień, przy zastrzeżeniu, że do wskazanego wymiaru czasu pracy należało wliczać przerwy w wymiarze nie mniejszym niż 25 proc. dobowego wymiaru czasu pracy.

"Przy natężeniu ruchu lotniczego, które obserwowano w 2018 r. i 2019 r., obowiązujące rozwiązania prawne skutkowały tym, że Agencja w celu zapewnienia ciągłości i efektywności służb ruchu lotniczego zmuszona była do zlecania kontrolerom ruchu lotniczego pracy w godzinach nadliczbowych" – napisano. Wskazano, że średnia liczba nadgodzin, które wypracował kontroler ruchu lotniczego w 2018 r. i 2019 r. to 59 godzin rocznie, przy czym w odniesieniu do kontrolera ruchu lotniczego zatrudnionego w Organie Kontroli Obszaru liczba ta wzrasta do 62 godzin rocznie.

"Nadmienić również należy, że w 2018 r. i 2019 r. w niektórych organach ruchu lotniczego średnia liczba nadgodzin na jednego kontrolera ruchu lotniczego przekraczała 150 godzin w ciągu roku. Wyróżnienie w tym miejscu Organu Kontroli Obszaru ma o tyle istotne znaczenie, że jest to organ, który obsługując największą liczbę operacji lotniczych jest również organem generującym największe koszty osobowe dla PAŻP" – informuje uzasadnienie.

Zgodnie z danymi PAŻP, z tytułu zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych Agencja ponosiła w ubiegłych latach istotne koszty, które wynosiły w 2018 r. – 15 940 298 zł, w 2019 r. – 17 502 341 zł oraz w 2020 r. – 4 568 980 zł. Z czego na wynagrodzenie kontrolerów ruchu lotniczego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych Agencja przeznaczyła w 2018 r. – 11 794 246 zł, w 2019 r. – 13 899 632 zł oraz w 2020 r. – 2 886 619 zł.

"Problem kosztów związanych z nadgodzinami zlecanymi kontrolerom ruchu lotniczego ma o tyle istotne znaczenie, że Agencja będąca instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej przyczynia się do realizacji ogólnounijnych i krajowych celów skuteczności działania, które ustanawiane są w ramach unijnego systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej" – dodano.

Oznacza to, że PAŻP obowiązana jest planować koszty prowadzonej działalności w pięcioletnich okresach odniesienia.

"Jeżeli chodzi o korzyści operacyjne wynikające z przedmiotowej zmiany, PAŻP zyska około 24 godziny operacyjnego czasu pracy kontrolera ruchu lotniczego w miesiącu, tj. około 288 godzin rocznie" – napisano. Jak dodano, uwzględniając to, że do operacyjnego czasu pracy kontrolera ruchu lotniczego wlicza się przerwy w wymiarze nie mniejszym niż 25 proc. dobowego wymiaru czasu pracy, oznacza to w pewnym uproszczeniu, że z 36 godzin operacyjnego czasu pracy kontrolera ruchu lotniczego, pracownik na stanowisku operacyjnym spędzi nie więcej niż 27 godzin.

"Można zakładać, że przy zwiększonym wymiarze operacyjnego czasu pracy problem występowania nadgodzin zostanie znacznie ograniczony" – podkreślono.

W projekcie zapisano, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy przystępuje do uzgadniania z działającymi w PAŻP zakładowymi organizacjami związkowymi treści zmiany regulaminu pracy w zakresie określającym przeciętną liczbę godzin na tydzień czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą.

W przypadku nieuzgodnienia treści zmiany regulaminu pracy ze związkami w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, PAŻP ustala zmianę regulaminu pracy.

Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. Kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP pełnią służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Więcej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na stronie www.legislacja.gov.pl

Źródło: PAP
comments powered by Disqus