Nowe rozporządzenie MTBiGM ws. kosztów związanych z obsługą lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych

paragraf

W dniu 2 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. 2013, poz. 1009). Stanowi ono wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 130 ust. 8  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania wydatków związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 866), spowodowana została przez zmiany, jakie zostały wprowadzone w ustawie – Prawo lotnicze poprzez ustawę z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).

Nowelizacja ww. ustawy swoim zakresem objęła m. in. art. 130 ust. 6, gdzie w pkt 7 wprowadzono nową kategorię lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, które mają być objęte dotacją udzielaną przez Ministra właściwego do spraw transportu – są to loty wykonywane w celach wojskowych i zwolnione z opłat na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską w drodze ustawowej, inne niż określone w pkt 1-6.

Niniejsze rozporządzenie reguluje sposób i tryb rozliczania oraz dokumentowania kosztów związanych z obsługą lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, których lista została określona w art. 130 ust. 6 ustawy – Prawo lotnicze. W szczególności określa terminy, w których przekazywane będą środki na pokrycie tych kosztów i rodzaje dokumentów, w oparciu o które przekazywane będą środki budżetowe.

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus