Minister Nowak wdraża program naprawczy w ULC

MTBiGM

Na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, Prezes Rady Ministrów powołał dziś, 16 października 2012 r., Pana Piotra Ołowskiego na stanowisko nowego Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze, po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej.

Pan Piotr Ołowski jest pilotem w Polskich Liniach Lotniczych LOT, kapitanem m.in. samolotów Boeing 737, Boeing 767 i ATR–72. Ukończył szkolenia z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz szkolenia lotnicze m.in. w USA i Francji. W latach 2006 – 2007 był Wojewodą Pomorskim, a w latach 2010 – 2011 Posłem na Sejm. Z wykształcenia jest prawnikiem.

Wraz z objęciem stanowiska przez Prezesa Piotra Ołowskiego, a w związku z zakończeniem zarządzonej przez Ministra Sławomira Nowaka kontroli w ULC, Minister przekazał nowemu Prezesowi ULC projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z wytycznymi dotyczącymi programu naprawczego w ULC. Kontrola przeprowadzona przez zespół pracowników Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykazała liczne uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu w wielu postępowaniach i w stosunku do wielu podmiotów.

Uchybienia te dotyczyły przede wszystkim:

  • organizacji pracy urzędu,

  • luk w procedurach,

  • nieskutecznych działań podejmowanych przez ULC w stosunku do licznych podmiotów wykonujących lotniczą działalność gospodarczą,

  • braku systemowego podejścia do procesu wydawania koncesji.

W związku z tym Minister Sławomir Nowak zobligował nowego Prezesa do wdrożenia natychmiastowego programu naprawczego w oparciu o wnioski Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w tym w szczególności:

  • skutecznego nadzoru nad procesem gromadzenia dokumentacji dotyczącej całego procesu wydawania koncesji,

  • stworzenia narzędzi skutecznego monitorowania wypełniania warunków koniecznych do utrzymania ważności wydanej koncesji,

  • przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego przyczyn i osób odpowiedzialnych za uchybienia i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji dyscyplinarnych,

  • podniesienia skuteczności audytu wewnętrznego.

Jednocześnie, w związku z ujawnionymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami, Minister Sławomir Nowak odwołał ze stanowiska wiceprezesa ds. Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Zbigniewa Mączkę, odpowiedzialnego za sprawy rynku lotniczego, międzynarodowych umów lotniczych, ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, ułatwień w lotnictwie cywilnym oraz ochrony praw pasażerów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Odwołanie nastąpiło 16.10.2012 r. na wniosek dotychczasowego p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Tomasza Kądziołka. Minister Sławomir Nowak zdecydował również o zdjęciu ze stanowisk czworga urzędników stojących na czele komórek odpowiedzialnych za koncesje i nadzór finansowy.

Po odniesieniu się Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wniosków projektu wystąpienia pokontrolnego oraz po dodatkowej analizie prawnej dotyczącej rozmiaru i wagi uchybień, Minister Sławomir Nowak nie wyklucza dalszych konsekwencji, w tym złożenia doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Do czwartku bieżącego tygodnia ULC ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Ostateczna treść wystąpienia zostanie zamieszczona w BIP, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń ULC.

Załączniki do komunikatu:
1. Projekt wystąpienia pokontrolnego,
2. Pismo Ministra Sławomira Nowaka do Prezesa ULC Piotra Ołowskiego ws. wytycznych i zaleceń dotyczących wybranych obszarów działalności ULC.

W celu ochrony dóbr prawem chronionych, informacje wrażliwe w projekcie wystąpienia pokontrolnego zostały usunięte.


***

Życiorys Prezesa ULC

Piotr Ołowski, ur. 25 stycznia 1963 roku w Gdańsku.

Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w 1988 r. obronił dyplom magisterski z prawa lotniczego. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w zakresie wyceny nieruchomości.

Z lotnictwem związany od 1979 r. jako pilot szybowcowy i samolotowy w Aeroklubie Gdańskim. Od 1989 roku pilot Polskich Linii Lotniczych LOT. Posiada licencję pilota samolotowego liniowego; nalot ogólny 10 000 godzin na samolotach typu AN-24, ATR-72, B-737, B-767. Na samolotach typu B-737 oraz ATR-72 pełnił funkcję kapitana.

Odbył szkolenia specjalistyczne m.in. w Tuluzie we Francji - ATR Training Center oraz w Seattle w USA - Boeing Commercial Airplane Group.

Posiada doświadczenie samorządowe jako Radny Rady Miasta Pruszcz Gdański (2002-2006) oraz w administracji rządowej jako Wojewoda Pomorski (2006-2007). Poseł na Sejm RP w latach 2010-2011. Zasiadał w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu ds. Lotnictwa oraz aktywnie uczestniczył w pracach podkomisji ds. nowelizacji prawa lotniczego.

Żonaty. Dwoje dzieci.

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus