MON: Umowa na samoloty VIP ważna

Boeing 737 dla VIP-ów (fot. The Boeing Company)

4 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, po uprzednim wycofaniu wniosku o unieważnienie umowy pozyskania samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie przez firmę Jet Business, rozpatrzył skargę Ministerstwa Obrony Narodowej.

W wyniku postępowania odwoławczego sąd utrzymał, że zawarta 31 marca 2017 roku umowa jest ważna w świetle prawa i skutkuje tym, że począwszy od października 2017 roku, wprowadzane na wyposażenie Sił Zbrojnych RP zostaną samoloty średnie do przewozu najważniejszych osób w państwie. Jednocześnie sąd utrzymał w mocy postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o możliwości warunkowego zawarcia umowy z firmą Boeing z dnia 29 marca 2017 roku.

Wyrażenie zgody podyktowane było tym, że negatywne konsekwencje dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, a w ocenie Izby przede wszystkim brak Powietrznych Punktów Kierowania w czasie pokoju, kryzysu czy wojny, jak również ciągłości operacyjnej i niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa przewozu najważniejszych osób w państwie, a także straty poniesione w związku z przedłużającym się procesem zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie tak finansowe, jak i kadrowe przeważają nad potrzebą ochrony wszystkich wyżej wskazanych potencjalnych wykonawców, których interes mógłby doznać uszczerbku w związku z zawarciem przez zamawiającego umowy.
 
Sąd wraz z brakiem uchylenia umowy i rozpatrzeniem skargi nie przychylił się do argumentów MON, prezentowanych miedzy innymi na Sejmowej Komisji obrony narodowej 7 czerwca 2017 roku, a dotyczących przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa państwa, oraz nie uwzględnił w postępowaniu skierowanej na ręce sądu niejawnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego dotyczącej prowadzonego postępowania i utrzymał w mocy wyrok KIO z 3 kwietnia 2017 roku, według którego także stwierdzono ważność zawartej 31 marca 2017 roku umowy.
 
W ocenie Ministerstwa Obrony Narodowej - w przypadku gdy otrzymana informacja od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa wpływa bezpośrednio na wykluczenie z postępowania na podstawie art. 131e, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - odrzucenie takiego dowodu przez sąd jest realnym zagrożeniem dla właściwej realizacji przyszłych postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Dla bieżących działań państwa polskiego najważniejsze jednak jest to, że sąd potwierdził ważność umowy na zakup 3 średnich samolotów przeznaczonych dla najważniejszych osób w państwie. Tym samym upadły wszelkie próby zablokowania lub unieważnienia tego kontraktu.

mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz
rzecznik prasowy MON

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus