Projekty rozwojowe LOTAMS z prawie 13 milionami dofinansowania

Przyszli mechanicy lotniczy podczas szkolenia ATA20 (fot. LOTAMS)

Rok 2019 był dla LOTAMS bardzo intensywny nie tylko ze względu na dużą liczbę samolotów w obsłudze, lecz także ze względu na projekty realizowane w ramach wsparcia Unii Europejskiej i instytucji krajowych. Dzięki specjalnie powołanemu zespołowi, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów, rok 2019 zakończył się uzyskaniem wsparcia dla trzech projektów na łączną kwotę 17 522 031,80 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 12 850 374,41 zł.
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W 2019 roku 45 pracowników spółki wzięło udział w pięciu różnych szkoleniach związanych z podniesieniem kwalifikacji zawodowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolenia, w ramach projektu, z których mogli skorzystać poszczególni pracownicy LOTAMS to:
1.    Szkolenie w zakresie eksploatacji obsługi podestów ruchomych przejezdnych wg ISO 18878;
2.    Zarządzanie i planowanie obsługi technicznej statków powietrznych w organizacji PART-145;
3.    Efektywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem AngularJS, HTML5 i JavaScript;
4.    Język UML z wykorzystaniem narzędzi Enterprise Architect;
5.    Warsztat kierowniczy dla brygadzisty kierownika zmiany.
Wartość całego projektu wyniosła 64 990 zł, z czego wartość dofinansowania była równa 51 992 zł. Projekt rozpoczął się w II, a zakończył w IV kwartale 2019 roku.

„Kształcenie wysokich lotów”

Na początku 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizowanego w latach 2014-2020. Program dotyczył „Jakości edukacji i kompetencji w regionie”, ze szczególnym uwzględnieniem „Poprawy jakości kształcenia zawodowego”.  W odpowiedzi na powyższy konkurs LOTAMS wspólnie z dwoma Partnerami (ZSM w Krośnie oraz ZSM w Rzeszowie), złożył wniosek pt. „Kształcenie wysokich lotów”. W ramach projektu zaplanowano m.in. doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne, staże zawodowe dla uczniów (300h), staże zawodowe dla nauczycieli (160h) oraz cykl specjalistycznych szkoleń.

Początek ferii w województwie podkarpackim był jednocześnie rozpoczęciem cyklu wymaganych w ramach projektu 9.4 staży zawodowych dla uczniów. 13 stycznia 2020 roku 15 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie rozpoczęło 5-dniowe staże zawodowe w siedzibie LOTAMS.

Cały ciężar wdrażania uczniów w tajniki zawodu mechanika lotniczego wzięli na siebie opiekunowie programu z ramienia LOTAMS. Dodatkowo, uczniowie przeszli cykl szkoleń wprowadzających, które prowadzone były przez przedstawicieli poszczególnych działów Spółki.

Jednocześnie, aby jeszcze skuteczniej wdrożyć przyszłych mechaników lotniczych w specyfikę branży – w ramach projektu, uczniowie obu szkół otrzymali możliwość udziału w cyklu 7 specjalistycznych szkoleń:
1.    Warsztat kompozytowy;
2.    J. angielski techniczny;
3.    PART-145;
4.    PART-147;
5.    HF;
6.    Przepisy prawa lotniczego;
7.    ATA20.
W szkoleniach łącznie weźmie udział 121 osób. Sam projekt trwa od 1 września 2019 r. do 30 września 2022 r. Wartość całego przedsięwzięcia to 1 362 166,80 zł, z czego wartość dofinansowania jest równa 1 157 841,78 zł.

„Ścieżka dla Mazowsza”

W ramach programu "Ścieżka dla Mazowsza" we wrześniu 2019 roku LOTAMS złożył projekt „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]". Spółce LOTAMS udało się uzyskać wsparcie na utworzenie innowacji produktowej, skupiającej się na eliminacji obecnie stosowanych chemicznych i mechanicznych technologii usuwania powłok lakierniczych z pierwszo- i drugorzędowych lotniczych struktur kompozytowych oraz aluminiowych. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 11 640 540,63 zł (wartość całego projektu to 16 094 875 zł), środki wydatkowane będą na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedsięwzięcie rozpocznie się 1 kwietnia 2020 i będzie realizowane do 31 marca 2023 roku. Liderem projektu jest LOTAMS, który do zrealizowania założonych działań w projekcie zaprosił jako Partnerów dwa wydziały z technicznych uczelni wyższych: Wydział Inżynierii Materiałowej z Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn z Politechniki Świętokrzyskiej.


Po zakończonym dniu w LOTAMS – wspólne wyjście do Muzeum Iluzji w Warszawie (fot. LOTAMS)

Źródło: LOTAMS
comments powered by Disqus