Kolejne lotnicze akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1860 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej w służbie ratownictwa medycznego oraz pod pozycją 1875 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie okresów służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego.

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa w odniesieniu do członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu
samolotu:
1) wykonywanym taksówką powietrzną, w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego:
a) warunki i okresy wypoczynku należne w związku z pełnieniem czynności lotniczych oraz sposób skracania i wydłużania
okresu wypoczynku,
b) warunki i okresy wypoczynku dodatkowego stanowiącego kompensatę wpływu różnic stref czasowych na członków
załogi statku powietrznego,
c) formy i warunki pełnienia gotowości, jej limity oraz sposób wliczania gotowości do okresu służby i okresu pełnienia
czynności lotniczych;
2) wykonywanym taksówką powietrzną oraz w służbie ratownictwa medycznego wydłużony okres pełnienia czynności
lotniczych ze względu na zwiększenie składu personelu lotniczego w załodze wieloosobowej;
3) w załodze jednoosobowej oraz w służbie ratownictwa medycznego sposób wliczania czasu przemieszczania członka
załogi w celu zajęcia stanowiska do okresu służby i okresu pełnienia czynności lotniczych;
4) wykonywanym taksówką powietrzną przerwy w pełnieniu czynności lotniczych oraz wydłużony okres pełnienia czynności
lotniczych ze względu na zastosowaną przerwę;
5) w załodze jednoosobowej szczegółowy sposób określania okresu pełnienia czynności lotniczych w zależności od czasu
zgłoszenia się do lotu oraz liczby odcinków;
6) w służbie ratownictwa medycznego wydłużony okres pełnienia czynności lotniczych ze względu na udział w akcji
ratowniczej lub wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczej.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) czas dojazdu – czas dojazdu w rozumieniu pkt 1.12 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
2) czas lotu – czas blokowy w rozumieniu pkt 1.2 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
3) czas powiadamiania – ustalony przez operatora okres od chwili powiadomienia członka załogi przebywającego na
dyżurze o konieczności zgłoszenia się do służby do chwili przystąpienia przez niego do służby;
4) lot w pasie strefowej zmiany czasu – lot, w którym różnica czasu między miejscem startu a miejscem lądowania wynosi
co najmniej 1 godzinę;
5) odcinek – część okresu pełnienia czynności lotniczych liczoną od chwili, gdy statek powietrzny ruszy z miejsca postoju
w celu wykonania lotu do chwili zakończenia służby przez załogę tego statku powietrznego i zajęcia przez statek
powietrzny wyznaczonej pozycji postojowej po wykonaniu lotu;
6) port macierzysty – port macierzysty w rozumieniu pkt 1.7 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia
nr 3922/91;
7) przerwa – przerwę w rozumieniu pkt 1.3 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91;
8) rozporządzenie nr 3922/91 – rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji
wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373
z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.2) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie
do komercyjnego transportu lotniczego (Dz. Urz. UE L 254 z 20.09.2008, str. 1, z późn. zm.3))4);
9) służba – służbę w rozumieniu pkt 1.4 OPS 1.1095 w części Q załącznika III do rozporządzenia nr 3922/91.

Pełny tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dostępny jest tutaj (LINK)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwolnień z ograniczeń operacyjnych.

Na podstawie art. 71d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz państw, z których przewoźnicy lotniczy mogą ubiegać się o uzyskanie zwolnienia, o którym mowa w art. 9
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 598/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia
zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń operacyjnych odnoszących się do poziomu hałasu
w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE (Dz. Urz.
UE L 173 z 12.06.2014, str. 65), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 598/2014/UE”;
2) szczegółowe warunki uzyskania zwolnień, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE;
3) dokumenty dołączane do wniosków o wydanie zwolnień, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE;
4) wzór wniosków o wydanie zwolnień, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE.
§ 2. Wykaz państw, z których przewoźnicy lotniczy mogą ubiegać się o uzyskanie zwolnienia, o którym mowa w art. 9
rozporządzenia nr 598/2014/UE, zwanego dalej „zwolnieniem dla kraju rozwijającego się”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Przewoźnik lotniczy może uzyskać zwolnienie dla kraju rozwijającego się, jeżeli:
1) wniosek o wydanie tego zwolnienia zostanie złożony co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem sezonu rozkładowego,
podczas którego przewoźnik lotniczy planuje wykonywać operacje startu lub lądowania w porcie lotniczym, o którym
mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 598/2014/UE;
2) planowane przez przewoźnika lotniczego operacje startu lub lądowania będą wykonywane w porze dziennej;
3) we wniosku o wydanie tego zwolnienia wskazano okres, na jaki zwolnienie ma zostać udzielone, nie dłuższy niż sezon
rozkładowy.
4. 1. Wzór wniosku o wydanie zwolnienia dla kraju rozwijającego się określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Do wniosku o wydanie zwolnienia dla kraju rozwijającego się dołącza się:
1) kopię aktualnego świadectwa zdatności do lotu;
2) kopię aktualnego świadectwa zdatności w zakresie hałasu;
3) kopię aktualnego certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC – Air Operator Certificate);
4) dowód eksploatacji statku powietrznego na terytorium Unii Europejskiej przez okres 5 lat poprzedzających dzień
wejścia w życie rozporządzenia nr 598/2014/UE;
5) dowód zarejestrowania statku powietrznego w kraju rozwijającym się przez okres, o którym mowa w pkt 4;
6) dowód eksploatacji statku powietrznego przez osobę fizyczną lub prawną zamieszkałą lub mającą siedzibę w kraju
rozwijającym się.
§ 5. Użytkownik statku powietrznego może uzyskać zwolnienie, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 598/2014/UE,
zwane dalej „zwolnieniem dla operacji lotniczych o wyjątkowym charakterze”, jeżeli wniosek o wydanie tego zwolnienia
zostanie złożony co najmniej 7 dni przed planowaną operacją lotniczą.
§ 6. 1. Wzór wniosku o wydanie zwolnienia dla operacji lotniczych o wyjątkowym charakterze określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
2. Do wniosku o wydanie zwolnienia dla operacji lotniczych o wyjątkowym charakterze dołącza się:
1) kopię aktualnego świadectwa zdatności do lotu;
2) kopię aktualnego świadectwa zdatności w zakresie hałasu;
3) kopię aktualnego certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pełny tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus