Propozycje wykonania robót na drodze startowej w Modlinie

Lotnisko Modlin (wejście)

Po konsultacjach z Zarządem Portu Lotniczego Warszawa-Modlin („Inwestor”), w piątek 8 lutego 2013 roku generalny wykonawca przekazał do Inwestora propozycję wariantów wykonania robót na drodze startowej.

Przedstawiona propozycja została opracowana na podstawie koncepcji biura projektowego POLCONSULT, które od lat współpracuje z Inwestorem, między innymi przy opracowaniu SIWZ i projektu, a także współpracowało z generalnym wykonawcą przy projektowaniu nawierzchni drogi startowej.

W oparciu o gruntowną analizę techniczną dotychczasowych rozwiązań zastosowanych na drodze startowej, jak i dalszy potencjał eksploatacyjny lotniska, generalny wykonawca rekomenduje modernizację wierzchniej warstwy drogi startowej poprzez sfrezowanie nawierzchni z betonu cementowego i ułożenie warstwy betonu asfaltowego na siatce stalowej.

Nawierzchnia z betonu cementowego została wykonana przez generalnego wykonawcę na wyraźny wniosek Inwestora zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

Wariant rekomendowany jest zgodny z decyzją WINB z dnia 24.01.2013 roku, która nakazuje usunięcie nieprawidłowości w strukturze wierzchniej warstwy części betonowej drogi startowej. Rekomendowany wariant zapewnia, między innymi, następujące parametry techniczne: Projektowana liczba powtórzeń, tj. starty-lądowania samolotów przewyższa od kilku do kilkudziesięciu procent ilość powtórzeń wymaganą przy nawierzchni wykonanej z samego betonu (dla betonu cementowego powtarzalność na poziomie 380 tys.). Rozwiązanie z siatką stalową nie wymaga zastosowania szczelin dylatacyjnych, które w przypadku nawierzchni betonowych ulegają degradacji i wymagają ciągłego monitoringu i uzupełnień.

Nawierzchnie drogi startowej z betonu asfaltowego są stosowane z powodzeniem na lotniskach w Europie. Na przykład, droga startowa z betonu asfaltowego na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku eksploatowana od 30-tu lat jest najlepszym przykładem tego typu rozwiązań w Polsce.

Biorąc pod uwagę interes publiczny tj. potrzebę jak najszybszego przywrócenia ruchu na lotnisku w Modlinie, wybór wariantu modernizacji pasa przez Inwestora powinien uwzględnić również długość wykonania robót na drodze startowej. Zaproponowana technologia gwarantuje najszybszy czas realizacji robót i przywrócenie ruchu na lotnisku w ciągu 6-8 tygodni od rozpoczęcia prac. Dla porównania, zastosowanie dotychczasowej technologii, bez proponowanych zmian technologicznych, wydłuża czas realizacji robót o ok. 3 miesiące.

Proponowany wariant modernizacji to zarówno optymalne rozwiązanie technologiczne, jak i eksploatacyjne. Pozwoli on na optymalizację kosztów utrzymania drogi startowej przy docelowym użytkowaniu lotniska. Długoterminowo oznacza to wymierne oszczędności dla spółki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Powierzchnia wykonana z betonu cementowego jest szczególnie wymagającą w utrzymaniu w okresie pierwszych trzech lat po zabetonowaniu. Z tych powodów, na czas początkowej eksploatacji, wymagane jest opracowanie przez służby utrzymania lotniska szczegółowej technologii postępowania w okresie zmiennych temperatur, aby zapewnić ochronę betonu przed destrukcją.

Trudności techniczne i koszty związane z utrzymaniem odlodzonej nawierzchni betonowej są jednym z decydujących czynników przemawiających za zastosowaniem betonu asfaltowego przy inwestycjach lotniskowych w Europie. Na podstawie ilości zaistniałych ubytków betonu drogi startowej, przy braku wyposażenia lotniska w Modlinie w system ostrzegawczy przed oblodzeniem, tzw. ice-alert, można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że istniała konieczność stosowania środków do odladzania o zwiększonym, nadmiernym stężeniu, niezgodnie z obowiązującymi specyfikacjami i wytycznymi lotniskowymi.

Generalny wykonawca zlecił trzy niezależne ekspertyzy, które przeanalizują wpływ środków chemicznych stosowanych do odladzania drogi, wykażą przyczyny wystąpienia odprysków i pozwolą ustalić odpowiedzialność oraz wyciągnąć konsekwencje finansowe od właściwych podmiotów.

Źródło: ERBUD SA

Źródło: Internet
comments powered by Disqus