Wprowadzenie do stosowania Książki Mechanika Lotniczego

ulc_logo

W dniu 06 listopada 2008 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadził do stosowania Książkę Mechanika Lotniczego jako Załącznik do Wytycznych Nr 11.
Książka Mechanika Lotniczego została opracowana we współpracy ULC ze Stowarzyszeniem Mechaników Lotniczych oraz Związkiem Zawodowym Naziemnego Personelu Lotniczego.

KML jest zalecanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokumentem pomocniczym służącym do chronologicznego rejestrowania odbytych w przedsiębiorstwach lotniczych praktyk oraz szkoleń koniecznych do ubiegania się o wydanie Licencji Mechanika Obsługi Technicznej, o rozszerzenie jej kategorii lub o wpis typu oraz koniecznych do ubiegania się o wydanie i utrzymanie ważności upoważnienia do poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych.

Prowadzenie KML jest dobrowolne i nie eliminuje, w przypadku wnioskowania o wydanie licencji, o rozszerzenie kategorii lub o wpis typu statku powietrznego, konieczności dokumentowania nabytej wiedzy oraz praktyki w sposób prawnie wymagany.

Stosowanie przez mechanika KML nie zwalnia organizacji obsługowej z prowadzenia zgodnie z 145.A.35(j) lub M.A.607(c) zapisów dotyczących personelu poświadczającego.

Załączenie KML jako dokumentu pomocniczego do wniosku o wydanie licencji, rozszerzenie kategorii lub wpis typu do licencji, pozwoli na skrócenie czasu rozpatrywania wniosku i załączonych dokumentów. We wniosku można będzie, w odpowiednich polach robić odwołanie do szczegółowych zapisów zamieszczonych w KML.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w sytuacji, gdy przedstawione w KML dane okażą się niewystarczające.

Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów do KLM są:

  • posiadacz KML

  • mechanik z ważną licencją oraz upoważnieniem do poświadczania obsługi, pod nadzorem którego właściciel książki wykonywał daną czynność obsługową

  • mechanik – instruktor – w przypadku potwierdzania czynności obsługowych wykonywanych w ramach części praktycznej szkolenia na typ (rozdz.3.2)

  • właściciel statku powietrznego obsługiwanego na umowę zlecenie przez właściciela książki zgodnie z M.A.801 (b2)

  • dowolna osoba spośród personelu kierowniczego (nominowanego) zatwierdzonej organizacji obsługowej - w przypadku potwierdzania zatrudnienia i okresowego (raz/6 miesięcy) potwierdzania wykonanych czynności obsługowych – zgodnie z procedurami MOE


Za zgodność zapisów w KML ze stanem faktycznym zawsze odpowiada jej posiadacz.

KML została sformatowana jako luźno-kartkowy dziennik, umożliwiający właścicielowi dowolne jej uzupełnianie poprzez dodanie stron według wzoru zastrzeżonego w Załączniku do nn. Wytycznych.

Prawo do dystrybucji KML ma każda organizacja lotnicza, która zapewni pełną zgodność KML z wzorcem oraz umieści na jej okładce adnotację „Wydano na podstawie Wytycznych Prezesa ULC nr 11 z dnia 6 listopada 2008.

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus