Rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków zapewniania służby informacji lotniczej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i warunków zapewniania służby informacji lotniczej oraz zasad współdziałania służby informacji lotniczej z zarządzającymi lotniskami.

Głównym celem projektowanego rozporządzenia jest uzyskanie pełnej zgodności z wymaganiami międzynarodowymi stanowionymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), które są zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. - „Służby informacji lotniczej”.

Wybrane zagadnienia projektowanego rozporządzenia obejmują:

- sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej zebranych w normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku nr 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - „Służby informacji lotniczej”. Dookreślono również odstępstwa od norm i zalecanych metod postępowania Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

- odstępstwo w zakresie publikacji informacji o lotniskach i lądowiskach, na których odbywa się ruch według wskazań przyrządów – VFR. Informacja ta będzie publikowana w Zbiorze Informacji Lotniczych - AIP Polska, w części AD4 o nazwie „AIP VFR”. Załącznik 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wprowadza wymóg publikowania bardzo szczegółowych danych dotyczących lotnisk np. dane o pomocach wzrokowych, drogach startowych i kołowania, płytach postojowych, pomocach radionawigacyjnych, służbach i urządzeniach do świadczenia usług obsługi naziemnej itd. Wszystkie istotne z punktu widzenia operacyjnego informacje o lotnisku lub lądowisku z ruchem VFR będzie można przedstawić w bardziej przydatnej dla pilota, zwięzłej formie (zgodnie z Załącznikiem 1 do rozporządzenia). Publikacja „AIP VFR”, w dużej części, wzorowana jest na tego typu publikacjach istniejących w innych państwach europejskich (np. Niemcy, Dania);

- zagwarantowanie jakości i integralności danych lotniczych, poprzez wymóg publikacji informacji lotniczych na podstawie porozumienia SLA (Service Level Agreement). Możliwość publikacji informacji lotniczych uwarunkowana jest podpisaniem porozumienia w sprawie dostarczania danych do publikacji zawartego pomiędzy podmiotem dostarczającym dane a certyfikowaną instytucją zapewniającą służby informacji lotniczej. Wprowadzenie prawnego wymogu podpisywania porozumień na dostarczanie danych wymagane jest zgodnie z celem INF05 dokumentu organizacji Eurocontrol pt. European Convergence and Implementation Plan, zatytułowanym „Improve end – to – end integrity of aeronautical data”, który ustanawia ramy prawne dla wprowadzenia porozumień typu SLA pomiędzy podmiotem dostarczającym dane lotnicze a instytucją zapewniającą służby informacji lotniczej. Powyższy dokument zakłada dostosowanie zasad przepływu danych zawierających informacje lotnicze do końca 2009 r. ;

- wprowadzono możliwość publikowania informacji lotniczych dotyczących wysokości w stopach, odległości w milach morskich, prędkości w węzłach oraz gradientu zniżania/wznoszenia w stopach na minutę. Możliwość publikowania danych wyrażonych w tych jednostkach jest podyktowana tym, że znajdują się one w powszechnym użyciu w lotnictwie cywilnym. Wiele instrumentów na pokładach samolotów jest wyskalowana w tych jednostkach;

- obowiązek przesyłania przez instytucję zapewniającą służbę informacji lotniczej do zatwierdzenia map lotniczych w postaci wyspecyfikowanych w projekcie plików elektroniczych, jak również obowiązek przesyłania danych przestrzennych zawartych na mapach w postaci elektronicznej.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Treść projektu rozporządzenia.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus