Nowe wymagania dla lotnisk

ULC - lotniska - ważne

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił zestawienie zmian w przepisach lotniskowych, które w ciągu ostatniego roku wprowadziła Komisja Europejska.

Wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji lotnisk ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Załączniku 14 do Konwencji Chicagowskiej są złożone, powiązane z innymi obszarami lotnictwa i ciągle ewoluują, w związku z koniecznością wprowadzenia nowych technologii, urządzeń i pomocy nawigacyjnych, doskonalenia systemów zarządzania i procedur operacyjnych mających na celu podnoszenie efektywności i poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.

W ciągu ostatniego roku Komisja Europejska wydała kilka rozporządzeń zmieniających wymagania w wielu obszarach lotnictwa cywilnego (m.in. AIS i ATS), w tym także w zakresie lotnisk, wprowadzając istotne zmiany w rozporządzeniu (UE) 139/2014 wdrażającym w UE normy i zalecane metody postępowania Załącznika 14 ICAO. Do nowych wymagań rozporządzenia (UE) 139/2014, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wydała aktualizacje przepisów uzupełniających, jakimi są: akceptowalne sposoby spełniania wymagań (AMC), materiały zawierające wytyczne (GM) oraz specyfikacje certyfikacyjne (CS), które zostały wprowadzone w załącznikach do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA.

Do najważniejszych zmian w przepisach lotniskowych należy zaliczyć wymagania dotyczące: sprawności fizycznej i stanu zdrowia personelu lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, bezpieczeństwa drogi startowej z programem kontroli przedmiotów obcych (FOD), szkolenia kierowców pojazdów i znajomości języka angielskiego przez określony personel lotniska wykonujący zadania w polu ruchu naziemnego, jakości danych lotniczych i zapewnienia przez operatora lotniska procedur lotu zgodnych z wymaganiami UE. Oprócz zmienionych istniejących już wymagań wprowadza się zupełnie nowe wymagania dotyczące: zapewnienia na lotnisku służby zarządzania płytą postojową (AMS) oraz innego sposobu oceny warunków na nawierzchni drogi startowej pokrytej śniegiem lub lodem, zgłaszania i publikacji tych informacji w nowym formacie SNOWTAM, czyli tzw. Globalny format raportowania (GRF), który zgodnie z wymaganiami ICAO wchodzi w życie 4 listopada 2021 r a w Unii Europejskiej 12 sierpnia 2021 r.

W poniższej tabeli wyszczególniono wszystkie zmiany przepisów lotniskowych z podaniem terminu ich wejścia w życie. Dla ułatwienia orientacji zmiany oznaczono kolorami. Czerwonym kolorem czcionki oznaczono nowe wymagania, które już obowiązują, a innymi kolorami wymagania, które wejdą w życie w niedalekiej przyszłości.W czerwcu br. EASA opublikowała na stronie internetowej Agencji aktualną wersję dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”, który stanowi skonsolidowaną wersję wszystkich przepisów lotniskowych i w tej wersji obejmuje nowe wymagania KE i EASA, także te, które wchodzą w życie najbliższej przyszłości.

Urząd Lotnictwa Cywilnego również zaktualizował i zamieścił na stronie internetowej, w zakładce lotniska, polską wersję tego dokumentu: „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) 139/2014)”, która także zawiera ostatnie zmiany przepisów, włącznie z tymi, które wchodzą w życie później. W polskiej wersji dokumentu przyjęto nieco inny sposób oznaczenia zmian, niemniej jednak obie wersje dokumentu się uzupełniają i pozwalają jednoznacznie zidentyfikować wprowadzane zmiany.

Jak wspomniano wyżej, przedmiotowe przepisy UE dotyczą przede wszystkim lotnisk podlegających certyfikacji zgodnie z wymaganiami unijnymi (art. 2 lit. e rozporządzenia (UE) 2018/1139), których w Polsce jest 14. Niemniej jednak, nowe wymagania w pewnym zakresie dotyczą także pozostałych lotnisk, podlegających obecnie przepisom krajowym. Chodzi tu o Rozporządzenie (UE) 2020/469, które wprowadza nowe wymagania dla Służby Informacji Lotniczej (AIS), w tym także dotyczące danych lotniczych oraz Globalnego formatu raportowania format (GRF). Po wejściu w życie tych przepisów, każdy podmiot (w tym lotnisko), który ma publikować informacje i dane lotnicze w produkcie informacji lotniczej (dawniej ZPIL), czyli w AIP, NOTAM, SNOWTAM, itd., będzie musiał spełniać wymagania rozporządzenia (UE) 2017/373, a nie Załącznika 15 ICAO, jak dotychczas.

Wyżej wymienione przepisy UE dostępne są na stronach internetowych:

•  www.easa.europa.eu/regulations#regulations-adr---aerodromes

•  www.eur-lex.europa.eu

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus