Druki 154, EPBC

ULC

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli lotnictwa ogólnego tematyką stosowania druków 154 oraz szkoleniem lotniczym na lotnisku Warszawa-Babice, Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie internetowej następujące wyjaśnienie.

Druk 154:

Urząd Lotnictwa Cywilnego podjął starania w celu pełniejszego dostosowania krajowego systemu licencjonowania personelu lotniczego do potrzeb wynikających z dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Planowane jest m.in. wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Infrastruktury sprawie licencjonowania personelu lotniczego, rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym oraz Podręcznika Licencjonowania Personelu Lotniczego.

Wszelkie podjęte w tym kierunku prace będą miały na celu m.in. wprowadzenie do krajowego porządku prawnego poprawionej wersji druku 154, zgodnego z JAR-FCL.

Szacuje się, że cały proces legislacyjny zakończy się nie wcześniej niż w połowie tego roku. Nowe druki będą wdrażane, w porozumieniu z zainteresowanymi, od początku sezonu lotniczego.

Do tego czasu Urząd Lotnictwa Cywilnego poleca stosowanie obecnej wersji druku, zgodnie z postanowieniami dokumentów regulaminowych ośrodków szkolenia lotniczego. Druk ten będzie uważany za informację dla ULC o aktualnie prowadzonej działalności szkoleniowej (nie będzie stanowił podstawy do wprowadzania ograniczeń w działalności szkoleniowej ośrodków).

Należy mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z Załącznikiem nr 1a do JAR-FCL 1.055 pkt 23, ULC może wystąpić do ośrodków szkolenia lotniczego FTO z żądaniem przedłożenia dokumentacji i raportów dotyczących prowadzonych szkoleń, a ośrodki muszą tę dokumentację przedłożyć. Podobna regulacja dotyczy ośrodków TRTO, o czym stanowi załącznik 2 do JAR-FCL 1.055 pkt 20.

Dodatkowo Urząd Lotnictwa Cywilnego planuje podjąć współpracę ze środowiskiem lotniczym w celu wypracowania nowego systemu nadzoru nad ośrodkami szkolenia.

Szkolenie Lotnicze na lotnisku Warszawa-Babice (EPBC):

Podstawową regulacją jaką kieruje się Urząd Lotnictwa Cywilnego powołując się na krąg właściwy do szkolenia lotniczego są przepisy działu 2 JAR-FCL 1 Podrozdział C AMC FCL 1.125, dotyczące zakresu szkolenia praktycznego na licencję pilota turystycznego. Prawdą jest, że przepisy te w sposób całkowicie zamierzony nie określają ani parametrów ani kształtu tego kręgu. Wskazują jednakże jakie czynności w ramach szkolenia powinien wykonywać uczeń. Ćwiczenia 12 i 13 określone w AMC FCL 1.125 wymagają wykonania ściśle określonych manewrów, które zgodnie z odrębnymi przepisami muszą być wykonane zgodnie z Instrukcją Użytkowania w Locie statku powietrznego użytego do szkolenia. Trajektoria samolotu powstająca w rezultacie wykonania tych manewrów jest określana jako krąg nadlotniskowy. Stąd parametry i kształt kręgu są zmienne, zależne od osiągów samolotu i warunków meteorologicznych i nie mogą być z góry narzucone. Podobne reguły dotyczą pierwszego lotu samodzielnego – ćwiczenie 14. Reasumując, krąg nadlotniskowy w rozumieniu JAR-FCL nie jest lotem po wyznaczonej trasie, ale sekwencją ściśle określonych manewrów.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, po wnikliwym zapoznaniu się z opiniami ekspertów ze środowiska lotniczego oraz przedstawicieli ośrodków szkolenia, stwierdził, że przy obecnej organizacji ruchu lotniczego (brak wyznaczonego circuit pattern) wspomniane ćwiczenia nie mogą być wykonywane na lotnisku EPBC.

W związku z powyższym ośrodki szkolenia lotniczego, prowadzące działalność na lotnisku Warszawa-Babice, działając w oparciu o przepisy prawa, w tym JAR-FCL oraz realizując zapisy własnych dokumentów regulaminowych, powinny we własnym zakresie dostosować się do wskazanych przez Urząd zaleceń.

Sposób dostosowania się do nich będzie w przyszłości przedmiotem kontroli ze strony inspektorów ULC.

Informację w powyższych sprawach Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał m.in. Krajowemu Towarzystwu Lotniczemu - AOPA Poland

Kwestię tę poruszono również w liście do Joint Aviation Authorities.

Na koniec zamieszczono na stronie ULC fragment przepisów działu 2 JAR-FCL 1 Podrozdział C AMC FCL 1.15, w którym mowa jest o czynnościach, jakie powinien wykonywać uczeń w ramach szkolenia w języku polskim i w języku angielskim

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

To ULC zatwierdził EPBC do szkoleń w certyfikatach. Jak widać Prezes nie wyciągnął jeszcze wniosków i zamiast spisać wraz z odejściem (?) szkodników tematy na straty i powiedzieć przepraszam, to jakoś ślisko wychodzi bokiem.
Magiczne słowo należy się też za wpisy (co sam potwierdza) w dokumentację ośrodków dotyczącą dezorganizacji procesu szkolenia (druk 154). Już widać, że są chęci wprowadzenia nowego systemu kontroli nad ośrodkami - pachnie kolejnym naruszaniem JAR. Dajcie lotnikom spokój to oni na koniec dnia odpowiadają - w przypadku wypadku prokurator nie za ULCem chodzi.

Czyli jest do cholery decyzja ULC, że NIE WOLNO czy nie ma. Co to znaczy dostosować się do "zaleceń", a co ja jestem z dzieckiem u pediatry żeby się do zaleceń stosować czy mam mu dawać witaminki czy wapno? ULC ma mi tu WYDAC DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ, i jeśli zrobił te cudne analizy ze specjalistami, to niech wreszcie STWORZY DOKUMENT bedacy prawnie wiążący. Bo do ZALECEŃ, można się stosować ale nie trzeba, bo taki wymiar ma słowo zalecam.

Urząd STWIERDZIŁ, że szkolenie na EPBC nie możę być wykonane. Ale gdzie to stwierdził. W komunikacie na stronie internetowej. To nie jest wiążące. NIKOGO.

Bez sensu, wstyd!

A ja szanownemu Panu Prezesowi zalecam, żeby przestał łamać przepisy ustawy antykorupcyjnej, bo zainteresujemy się tą jego krzywą fundacją www.te-s.org.pl, gdzie wbrew jasnym przepisom ustawy pełni funkcje członka zarządu. Zaczniemy od pieniążków za ekspertyzy w sprawie rozbudowy płyty na Balicach.

Wypisal sie w Listopadnie. Jesli to ten.
http://www.krs-online.com.pl/fundacja-towarzystwo-krs-91233.html

Ale wtopa Grzesiu!

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Art. 1. Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 2. Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: 1) pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze:

Art. 4. Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą: 4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą

Art. 5. ust 1. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4, przez osoby wymienione w art. 2 pkt 1–4 stanowi przewinienie służbowe, które podlega
odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku
pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19971060679&type=...

Przypominam wszystkim z Żelaznej, że organy administracji publicznej działają w tym kraju na podstawie przepisów prawa (art 6 KPA) - jeśli JAA potwierdza, że nie ma w przepisach JAR-FCL + ICAO nic na temat wymagań kręgu do szkolenia, a przepisy krajowe na ten temat milczą, to dalsza dyskusja na ten temat jest czysto akademicka.

ULC może na okrągło pisać swoje prace akademickie na temat kręgu nadlotniskowego do szkolenia ale z chwilą nie wydania lub cofnięcia jakiemuś ośrodkowi certyfikatu na szkolenie bo "krąg był zły" to z mety naraża się na procesy cywilne i oskarżenie z sprawdzonego paragrafu kodeksu karnego - Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

"przy obecnej organizacji ruchu lotniczego (brak wyznaczonego circuit pattern) wspomniane ćwiczenia nie mogą być wykonywane na lotnisku EPBC" Znaczy że co że jak że nie ma że wyznaczone jak jest grubą krechą.