Analiza budżetu na 2019 r. w kontekście działalności ULC i PKBWL - pismo

ULC & PKBWL

Niniejszym publikujemy pismo wystosowane do Pana Grzegorza Biereckiego, Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz do Pana Andrzej Szlachty, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przez Grzegorza Brychczyńskiego, niezależnego eksperta lotniczego. Dokument dotyczy analizy budżetu na 2019 r. i sytuacji ULC oraz PKBWL.


Treść dokumentu:
 
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw – poinformowała w środę 9 stycznia br. Kancelaria Prezydenta RP. Na mocy Ustawy zostały wprowadzone obszerne zmiany, które dotyczą między innymi zasad prowadzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, a więc jak można bezsprzecznie stwierdzić, został powiększony zakres czynności merytoryczno- administracyjnych, polegających stosownym procedurom w wyniku których muszą powstać decyzje dotyczące kompetencji Prezesa Urzędu.

W tej sytuacji sygnalizowana w trakcie procedowania nowelizacji Ustawy sytuacja kadrowo budżetowa ULC stawia pod znakiem zapytania zdolność ‘’operacyjną’’ ULC.

Co nam grozi?

Skutki niemocy ULC nie są trudne do przewidzenia. Jednym z bardzo realnych zagrożeń jest obniżenie ratingu Polski przez EUASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego). To może spowodować, że Amerykanie, znani ze szczególnej dbałości o bezpieczeństwo, zamkną swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów lecących z naszego kraju. Co to będzie oznaczać choćby dla LOT-u, który gros swoich zarobków generuje na trasach transatlantyckich?

Kolejnym zagrożeniem być może będzie brak zasobów do certyfikacji lotniska w Baranowie. Ewentualne przekazanie podmiotom zagranicznym części kompetencji ULC-u stawia pod znakiem zapytania plany budowy megalotniska między Warszawą, a Łodzią. Jak przygotowywać się do obsługi CPK, gdy urząd kontrolujący PAŻP będzie uznawany przez międzynarodowe instytucje za niewydolny? Już raz zdarzyło się, że ULC musiał posiłkować się pomocą niemieckich kolegów, gdyż w naszym kraju nie było odpowiedniej ilości pracowników. Wówczas była to solidarna pomoc, teraz może skończyć się prawdziwą kompromitacją całej branży lotniczej w Polsce. I to w momencie, gdy tak dużo mówi się o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Bardzo trudno jest mówić o jakichkolwiek oszczędnościach i szukaniu środków finansowych, skoro próbujemy mniejszą liczbą pracowników wykonywać większą liczbę zadań — tłumaczy Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. — Wydaje się, że w bieżącym roku wyczerpią się narzędzia kontynuowania takich oszczędności bez szkody dla prawidłowego, bezpiecznego wykonywania ustawowych czynności ULC.

O dramatycznej sytuacji Urzędu wie Ministerstwo Infrastruktury. Mikołaj Wild, wiceminister odpowiedzialny m.in. za Centralny Port Komunikacyjny, przekonuje, że rząd pieniądze na wzrost wynagrodzeń musi znaleźć. Tylko sprawa jest tak pilna i niecierpiąca zwłoki, że gotowe rozwiązania powinny pojawić się na ministerialnym stole już dziś. W innym przypadku czeka nas paraliż w całym lotnictwie. A co gorsza prawdziwa europejska kompromitacja i kolejne pole do popisu dla Komisji Europejskiej.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), która z mocy postanowień traktatowych podpisanych przez Polski Rząd, dotyczących niezależności w trybie badania wypadków lotniczych jest kolejnym elementem w strukturze budżetu Administracji Rządowej. PKBWL jest rażąco niedofinansowana podobnie jak ULC i w wyniku braku wzmocnienia budżetu może stać się mało wydolnym nie spełniającym standardów międzynarodowych Organem badającym w sposób niezależny i obiektywny wypadki lotnicze. Sytuacja taka tym samym stanowi zagrożenie dla PREWENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO.

Do zadań PKBWL należy badanie wszystkich wypadków lotniczych i poważnych incydentów oraz nadzorowanie badania incydentów zaistniałych na terytorium RP. PKBWL ma obowiązek traktatowy jako akredytowany partner właściwej terytorialnie Komisji Badań Wypadków Lotniczych brać udział przy badaniu zdarzeń lotniczych polskich statków powietrznych po za naszymi granicami. Celem badań jest ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadków. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności natomiast na podstawie wyników badań proponuje odpowiednie środki dla zapobiegania wypadkom w przyszłości.

Raporty końcowe wraz z zaleceniami Komisji stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie wszczęcia działań profilaktycznych. Jak wynika z ilości zdarzeń lotniczych (LINK) podlegających z mocy prawa ich badaniom w minionym roku PKBWL opracowała 2250 Raportów. Biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych w PKBWL uprawnionych do samodzielnego badania wypadków i zdarzeń lotniczych merytorycznie przygotowanych do wykonywania samodzielnego badania i podpisywania protokołów badania w liczbie 17 osób, według prostego działania arytmetycznego wypada wykonanie ca. 133 skomplikowanych nierzadko Raportów w skali roku.

Należy jeszcze pamiętać o dodatkowych środkach na stworzenie etatów obsługi technicznej i administracyjnej Komisji. Dotychczasowa obsługa techniczna i administracyjna Komisji realizowana jest kosztem etatów członków Komisji. Ważnym elementem kosztów jest również zabezpieczenie finansowania umów dla zatrudnianych wysoko wyspecjalizowanych ekspertów i Instytutów Badawczych pracujących na rzecz Komisji.

(LINK)

W związku z trwającymi końcowymi pracami nad budżetem na rok 2019, chcę zasygnalizować nurtujący polskie środowisko lotnicze problem nie dofinansowania funkcjonowania polskiego nadzoru lotniczego i ponowne pochylenie się nad sygnalizowanym problemem.

Od wymienionych wyżej instytucji zarówno Rząd, Społeczeństwo jak i Środowisko Lotnicze oczekuje obiektywności, transparentności i rzetelności. O ile w kwestii miękkich cech, zawsze wierzymy w dobre intencje, o tyle w dziedzinie merytoryki, wykonywanie czynności związane z tworzeniem prawa, audytów, egzaminowania i zarządzania narodowym lotnictwem w gąszczu nieustannie zmieniających się (rosnących) wymagań i przepisów europejskich wymaga ciągłego inwestowania w kadry.

Proszę więc o pochylenie się Panów w ramach swoich Komisji, nad możliwościami zwiększenia planowanego budżetu dla tak ważnych podmiotów pracujących na rzecz bezpieczeństwa polskiego lotnictwa cywilnego.

Z wyrazami szacunków i poważania


Do wiadomości:
1. PT Członkowie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
2. PT Członkowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych,
3. Pan Bogusław Cichoń Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
4. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury,
5. Pan Piotr Samson Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
6. Pan Andrzej Lewandowski Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych. 

Źródło: Grzegorz Brychczyński
comments powered by Disqus