Przejdź do treści
Samolot komunikacyjny na wysokości przelotowej

Strategia UE w dziedzinie lotnictwa w opinii EKES

Strategia UE w dziedzinie lotnictwa będzie sukcesem jedynie przy wsparciu wszystkich zainteresowanych stron – twierdzi EKES (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny).

„Strategia w dziedzinie lotnictwa powinna stworzyć lepszy klimat dla inwestycji, aby zachęcić inwestorów z UE. Zwiększy to konkurencyjność tego sektora i ogólnie jego znaczenie dla gospodarki, a w rezultacie będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy” – stwierdził Jacek Krawczyk, sprawozdawca EKES-u w sprawie strategii w dziedzinie lotnictwa. Jego zdaniem unijny sektor lotniczy, zamiast poszukiwać finansowania spoza UE i oddawać swój udział w rynku, powinien rozszerzyć działalność na rynki wschodzące o dużym potencjale wzrostu.

Przedstawiciele branży, decydenci polityczni i różne zainteresowane strony wzięli udział w wysłuchaniu publicznym nt. realizacji strategii UE w dziedzinie lotnictwa zorganizowanym przez EKES w dniu 21 kwietnia. Wysłuchanie to, które dotyczyło przede wszystkim strategii Komisji w dziedzinie lotnictwa i jej wpływu na zatrudnienie, wzrost gospodarczy i zaangażowanie zainteresowanych stron, zapewni materiał do opracowania opinii EKES-u w sprawie pakietu lotniczego. 

EKES w pełni popiera całościowe podejście, jakie Komisja Europejska przyjęła w swej Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa, przedstawionej w grudniu 2015 r. Strategia ta ma szansę na sukces jedynie przy szerokim i silnym poparciu ze strony wszystkich podmiotów tworzących sieć wartości sektora lotniczego. Jednym z celów opinii EKES-u w sprawie strategii w dziedzinie lotnictwa będzie wskazanie zachęt, jakie są potrzebne, by strategia była atrakcyjna i korzystna dla wszystkich: państw członkowskich UE, linii lotniczych, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, producentów, związków zawodowych, ekologów i organizacji konsumenckich.

Uczestnicy wysłuchania zgodzili się, że w ostatnich dekadach europejskie lotnictwo odnosiło sukcesy, ale ostrzegli, że nie można zakładać, że ta dobra passa z pewnością się utrzyma, ponieważ obecnie przed lotnictwem stoją różne wyzwania i problemy, takie jak utrzymująca się fragmentacja przestrzeni powietrznej, ograniczenia przepustowości, brak dostępu do rynków wzrostu w Azji Południowo-Wschodniej i kwestie związane ze środowiskiem. Zainteresowane strony, przedstawiciele branży i EKES zgodzili się, że trzeba podnosić świadomość polityczną znaczenia i istotnej roli lotnictwa w gospodarce europejskiej – sektor lotniczy zatrudnia bezpośrednio około 2 mln osób, a jego bezpośredni wkład w PKB UE wynosi 110 mld EUR. Jako jeden z przykładów sukcesów dotychczasowej europejskiej polityki w dziedzinie lotnictwa wskazano Wspólne Przedsięwzięcie SESAR, które koordynuje i skupia wszystkie unijne działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym.   

Musimy dopilnować, aby europejskie lotnictwo pozostało liderem” – powiedziała Violeta Bulc, europejska komisarz do spraw transportu, w swoim przemówieniu. „Dla strategii w dziedzinie lotnictwa rok 2016 jest rokiem osiągania rezultatów”. Komisarz podziękowała EKES-owi za opinię w sprawie zintegrowanej polityki UE w dziedzinie lotnictwa, przyjętą we wrześniu 2015 r., która była dla Komisji ważnym dokumentem podczas opracowywania strategii lotniczej. „Chcemy, by nasze lotnictwo było zrównoważone i konkurencyjne, ale w lotnictwie liczą się nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także ludzie” – dodała Violeta Bulc, potwierdzając gotowość Komisji do prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami.    

FacebookTwitterWykop

Nasze strony