Wytyczne w sprawie Raportu Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R

Dziennik Urzędowy ULC Nr 1/2020

7 stycznia 2020 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym ULC Wytyczne Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie Raportu Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R.

Raport Konwersji stanowi:

  • porównanie kwalifikacji lotniczych mechanika lotniczego uzyskanych w krajowym systemie licencjonowania z kategoriami licencji wg Part-66 (zgodnie z Załącznikiem III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014, rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego (Dz. U. poz. 199), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2003 r. poz. 1603), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 839 i 1886),
  • porównanie wiedzy ogólno-lotniczej i specjalistycznej uzyskanej przez mechaników w krajowym systemie nauczania ogólnego i nauczania przedmiotów lotniczych w ośrodkach szkolenia lotniczego z wymaganiami Dodatku I do Załącznika III rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1321/2014.

Wymagania do szkolenia specjalistycznego zawarte w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego przedstawione są w Załączniku nr 1 do Raportu Konwersji. Porównanie wiedzy zawarte w „Tabelach porównania wiedzy” przedstawione jest w Załączniku nr 2 do Raportu Konwersji.

W wyniku powyższych porównań w procesie konwersji mechanik lotniczy otrzymuje:

  • licencję wg Part-66 w odpowiedniej kategorii, z ograniczeniami wagowymi i technicznymi wynikającymi z licencji krajowych, zgodnie z tabelami 1-14 zamieszczonymi poniżej,
  • do licencji zostają wpisywane ograniczenia techniczne wynikające z porównania w pkt. 1.

Do licencji wpisywane są uprawnienia na statki powietrzne wynikające z indywidualnych uprawnień na statki powietrzne, wpisanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej. Typy statków powietrznych wpisane jako uprawnienie do osobistego dokumentu praktyki lotniczej są porównywane z Załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1) w wyniku czego, do licencji Part-66 wpisywane są tylko uprawnienia, które odpowiadają typom statków powietrznych objętych tym rozporządzeniem. Jednocześnie analizowany jest zakres uprawnień krajowych przyznanych dla każdego typu statku powietrznego wpisanego do osobistego dokumentu praktyki lotniczej, a do licencji Part-66 wpisywane są ograniczenia techniczne zgodnie z właściwą tabelą spośród tabel 1 ÷ 18 tak, aby uprawnienia w licencji Part-66 były takie same jak konwertowane uprawnienia krajowe.

Uprawnienia wpisywane są do licencji zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 66.A.45 Załącznika III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014.


Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus