Konsultacje społeczne: SRT do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) i POŚ SRT

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje społeczne w sprawie dokumentów Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz powiązanej z nią Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Transportu.


Fragment prezentacji Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Projekt obejmuje również temat rozwoju lotnisk, w związku z czym Urząd Lotnictwa Cywilnego zwraca się z prośbą:


Zachęcamy do zapoznania się z pełną trescią projektu Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) z załącznikami

***

Informacja ze strony internetowej Ministerstwa infrastruktury:
10 maja 2011r. Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych następujące dokumenty: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz powiązana z nią Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Transportu.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakładają obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywaniu projektu dokumentu i jego przedmiocie oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje te mają otwarty charakter.

Dokumenty związane z powyższym projektem dostępne są w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w Biuletynie Informacji Publicznej. Zostały one również wyłożone w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej.

W związku z tym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i uprzejmie prosimy o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższego dokumentu na przygotowanym w tym celu formularzu.

Uwagi prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres:
konsultacje-SRT@cdm.home.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
lub pisemnie na następujący adres:


Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00 – 928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „SRT – konsultacje”

Stosownie do art. 39 ust. 1. pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, termin na wyrażenie opinii o projekcie wynosi 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i mija 1 czerwca 2011r.

1. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) z załącznikami – projekt;
2. Diagnoza polskiego transportu (stan w 2009 roku) – Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu - projekt
3. Słownik pojęć transportowych SRT - Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Transportu – projekt;
4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Transportu – projekt;
5. Program konferencji regionalnych - konsultacje społeczne projektów Strategii Rozwoju Transportu i Prognozy oddziaływania na środowisko SRT.

***

Prezentacje z konferencji regionalnych
1. SRT konferencje regionalne 2011 r.
2. Transport drogowy - prezentacja Kraków 2011 r.
3. Transport kolejowy - prezentacja Kraków 2011 r.
4. Prognoza OŚ SRT CDM 05.2011 r.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus