Przejdź do treści
Źródło artykułu

Czy tracąc prawo jazdy można stracić również licencję?

Nie każdy kierowca jest pilotem, ale chyba każdy pilot jest kierowcą. Podążając tym tropem postanowiliśmy sprawdzić, czy z powodu naruszenia przepisów o ruchu drogowym, które mogą skutkować utratą uprawnień na kierowanie pojazdami mechanicznymi, automatycznie traci się licencję lotniczą.

Utrata bądź zawieszenie uprawnień lotniczych, których zdobycie wiązało się z długoletnim zdobywaniem wiedzy, ale też znacznymi nakładami finansowymi, może spędzać sen z powiek większości lotników. Szczególnie dotyczy to tych, którzy w powietrze wzbijają się zawodowo. Jednak należy nadmienić, iż w przypadku zawodowych pilotów, kwestie te mogą być regulowane również poprzez zapisy w instrukcjach operacyjnych linii lotniczych.

Od 18 maja w Polsce obowiązują znowelizowane przepisy o ruchu drogowym, które stanowią, iż prawo jazdy można stracić m.in. za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h lub też za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.  

O stanowisko w tej kwestii poprosiliśmy Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego Rzecznik Prasowy, Marta Chylińska powiedziała: „Uprzejmie informuję, że jak najbardziej są przepisy regulujące wspomniane zagadnienie, jednakże nie ma w tym zakresie automatyzmu, tzn. niekoniecznie utrata prawa jazdy równa się utracie możliwości wykonywania czynności lotniczych. To zależy od decyzji organów ścigania przestępstw albo od sądu, który może w tym zakresie orzec w wyroku.

Jeśli chodzi o ewentualne postępowania karne i orzeczenia sądów karnych, to żaden wyrok sądu orzekający popełnienie przestępstwa nie stanowi sam z siebie przesłanki do zawieszenia albo cofnięcia licencji czy świadectwa kwalifikacji.

Jedynie jeśli zastosowano w stosunku do członka personelu lotniczego środek zapobiegawczy polegający na obowiązku powstrzymania się od prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub od prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym (środek ten w toku postępowania przygotowawczego może zastosować prokurator) albo wydania prawomocnego wyroku sądu, w którym orzeczono środek karny - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, licencja podlega zawieszeniu na czas trwania tego środka lub zakazu. – art. 100 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze.


Oczywiście ww. środki związane są z popełnieniem przestępstwa, ale jak stanowi art. 42 Kodeksu karnego:

Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 2. (24) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 (katastrofa w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym albo bezpośrednie niebezpieczeństwo jej sprowadzenia; nieumyślny wypadek z obrażeniami osób).

§ 3. (25) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§ 4. (26) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Tym samym, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju albo wszelkich pojazdów mechanicznych – w zależności więc od brzmienia wyroku możliwe będzie, że osoba, która popełniła przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, albo nie będzie mogła prowadzić żadnych rodzajów pojazdów mechanicznych (w ruchu lądowym, morskim i powietrznym), albo tylko niektórych rodzajów wskazanych w wyroku".

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony