Przejdź do treści
Kontrola trzeźwości
Źródło artykułu

Czy tracąc prawo jazdy można stracić również licencję?

Nie każdy kierowca jest pilotem, ale chyba każdy pilot jest kierowcą. Podążając tym tropem postanowiliśmy sprawdzić, czy z powodu naruszenia przepisów o ruchu drogowym, które mogą skutkować utratą uprawnień na kierowanie pojazdami mechanicznymi, automatycznie traci się licencję lotniczą.

Utrata bądź zawieszenie uprawnień lotniczych, których zdobycie wiązało się z długoletnim zdobywaniem wiedzy, ale też znacznymi nakładami finansowymi, może spędzać sen z powiek większości lotników. Szczególnie dotyczy to tych, którzy w powietrze wzbijają się zawodowo. Jednak należy nadmienić, iż w przypadku zawodowych pilotów, kwestie te mogą być regulowane również poprzez zapisy w instrukcjach operacyjnych linii lotniczych.

Od 18 maja w Polsce obowiązują znowelizowane przepisy o ruchu drogowym, które stanowią, iż prawo jazdy można stracić m.in. za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h lub też za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.  

O stanowisko w tej kwestii poprosiliśmy Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego Rzecznik Prasowy, Marta Chylińska powiedziała: „Uprzejmie informuję, że jak najbardziej są przepisy regulujące wspomniane zagadnienie, jednakże nie ma w tym zakresie automatyzmu, tzn. niekoniecznie utrata prawa jazdy równa się utracie możliwości wykonywania czynności lotniczych. To zależy od decyzji organów ścigania przestępstw albo od sądu, który może w tym zakresie orzec w wyroku.

Jeśli chodzi o ewentualne postępowania karne i orzeczenia sądów karnych, to żaden wyrok sądu orzekający popełnienie przestępstwa nie stanowi sam z siebie przesłanki do zawieszenia albo cofnięcia licencji czy świadectwa kwalifikacji.

Jedynie jeśli zastosowano w stosunku do członka personelu lotniczego środek zapobiegawczy polegający na obowiązku powstrzymania się od prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub od prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym (środek ten w toku postępowania przygotowawczego może zastosować prokurator) albo wydania prawomocnego wyroku sądu, w którym orzeczono środek karny - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, licencja podlega zawieszeniu na czas trwania tego środka lub zakazu. – art. 100 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze.


Oczywiście ww. środki związane są z popełnieniem przestępstwa, ale jak stanowi art. 42 Kodeksu karnego:

Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 2. (24) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 (katastrofa w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym albo bezpośrednie niebezpieczeństwo jej sprowadzenia; nieumyślny wypadek z obrażeniami osób).

§ 3. (25) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§ 4. (26) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Tym samym, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju albo wszelkich pojazdów mechanicznych – w zależności więc od brzmienia wyroku możliwe będzie, że osoba, która popełniła przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, albo nie będzie mogła prowadzić żadnych rodzajów pojazdów mechanicznych (w ruchu lądowym, morskim i powietrznym), albo tylko niektórych rodzajów wskazanych w wyroku".

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony