Przejdź do treści
Źródło artykułu

Szkolenie balonowe

Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Pomorskiego, planuje przeprowa-dzenie teoretycznego kursu instruktorów balonowych oraz teoretycznego kursu do licencji pilota balonowego. Ponadto przeprowadzone będzie seminarium instruktor-skie. Planowany termin rozpoczęcia kursów 14.01.2011 r. (termin rozpoczęcia może ulec zmianie). Termin seminarium instruktorskiego 28 – 30.01.2011. Zajęcia prowadzone będą w systemie weekendowym – po 7 godzin zajęć w soboty i niedziele.

Koszt kursu:

 • Instruktorskiego – 1200 zł.
 • Teoretycznego do licencji – 700 zł.
 • Seminarium instruktorskie – 500 zł.

Wymagania dla kandydatów na kurs instruktorów balonowych:

 • posiadać licencję pilota balonowego przez okres nie krótszy niż 2 lata, wykonanych co najmniej 50 godzin lotu jako dowódca balonu wolnego, w tym przynajmniej 10 godzin wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających egzamin kwalifikacyjny na szkolenie;
 • w zakresie wieku: mieć ukończone 18 lat;
 • w zakresie wykształcenia: co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane po przeprowadzeniu wstępnych ba-dań lotniczo-lekarskich dla kandydatów na instruktorów balonowych (kl. 2 posze-rzona o badania psychologiczne);
 • zaliczyć egzamin kwalifikacyjny:
  • teoretyczny w zakresie wiadomości wymaganych na licencje pilota balonu wolnego w ośrodku szkolenia lotniczego, uprawnionym do szkolenia teoretycznego(egzamin zostanie przeprowadzony na początku kursu OSL APm);
  • praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na licencję pilota balonu wolnego przed egzaminatorem państwowym(możliwe jest odbycie egzaminu prak-tycznego - kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem kursu u egzaminatora Włodzimie-rza Klóska, właściwe zaświadczenie należy dostarczyć na pierwsze zajęcia kursu. Pozostałe osoby będą mogły odbyć egzamin praktyczny – kwalifikacyjny podczas trwania kursu)


Wymagania dla kandydatów na kurs do licencji pilota balonu wolnego PL(FB):

 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota balonu wolnego PL(FB) musi mieć ukończone 17 lat;
 • W dniu pierwszego samodzielnego lotu uczeń - pilot musi mieć ukończone 16 lat;
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota balonu wolnego PL(FB) musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Kategorii 1 lub 2;
 • Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PL(FB);
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota balonu wolnego PL(FB) musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne.


Wymagania dla kandydatów do seminarium instruktorskiego:

 • posiadać ważną licencja pilota balonu wolnego – PL(FB) z wpisem uprawnienia instruktora szkolenia zasadniczego - FI klasy 2 lub klasy 1,
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo – lekarskie odpowiedniej klasy,
 • posiadać ważną Kontrolę Wiadomości Teoretycznej (KTP).


Ważność uprawnienia może być przedłużona po spełnieniu jednego z dwóch niżej wymienionych warunków:

 • wykonaniu w okresie ważności uprawnienia co najmniej 5 godzin lotów szkoleniowych jako instruktor – dotyczy instruktorów 2 klasy,
 • wykonaniu w okresie ważności uprawnienia co najmniej 10 godzin lotów szkoleniowych jako instruktor, w tym co najmniej 2 godziny obejmujące również przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności , w ciągu 12 miesięcy poprzedzających termin ważności uprawnienia - dotyczy instruktorów 1 klasy, albo:
 • odbyciu i zaliczeniu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności uprawnienia, seminarium instruktorskiego w ośrodku certyfikowanym na szkolenie instruktorów balonowych, przeprowadzonego według programu zatwierdzonego przez Prezesa ULC

Noclegi i wyżywienie na terenie Aeroklubu Pomorskiego, koszt:

 • Nocleg od 30 do 50 zł od osoby w zależności od rodzaju pokoju
 • Wyżywienie: śniadanie 10 zł.. obiad 17 zł., kolacja 13 zł.

Ilość uczestników kursu instruktorskiego ograniczona do 16 osób, decyduje kolejność zgłoszenia.
Skany dokumentów wymaganych do odbycia poszczególnych kursów proszę przesyłać mailem na adres: aerobroker@gazeta.pl
Oryginały powyższych dokumentów należy dostarczyć do Aeroklubu Pomorskiego.

Są to wstępne dane o kursach, informacji szczegółowych udzieli:
Przewodniczący sekcji balonowej Aeroklubu Pomorskiego
Janusz Zdulski
Tel. 604 27 83 81
Szef Wyszkolenia Aeroklubu Pomorskiego
Ewa Sachajko
Tel. 696 03 17 19


FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony