Przejdź do treści
Aeroklub Polski - logo na tle nieba
Źródło artykułu

XVI Sprawozdawczo – Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego

Zarządu Aeroklubu Polskiego, na podstawie §25 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego zawiadomił o zwołaniu na podstawie uchwały Zarządu 281/XX/2022 z dnia 31.01.2022 r. na podstawie §20 ust. 2 w zw. z §20 ust. 3 pkt 1 oraz §23 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego –  XVI Sprawozdawczo – Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego.

XVI Sprawozdawczo – Wyborczy Kongres AP odbędzie się w dniu 19 marca 2022 roku (sobota) o godz. 9:45 w I terminie lub o godz. 10:00 w II terminie, w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 w budynku PLL LOT.

Porządek obrad XVI Sprawozdawczo – Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego w Warszawie w dniu 19 marca 2022 roku:
1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń Aeroklubu Polskiego.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AP z działalności Aeroklubu Polskiego za 2021 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2021 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AP za 2021 rok.
13. Przedstawienie informacji Zarządu Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar” za 2021 rok.
14. Przedstawienie informacji Zarządu Centralnej Szkoły Szybowcowej AP z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej AP za 2021 rok.
15. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AP z działalności Aeroklubu Polskiego za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2021rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za 2021 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AP XX kadencji.
20. Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach na Prezesa AP.
21. Wystąpienia kandydatów na Prezesa AP.
22. Wybory Prezesa AP.
23. Wystąpienie Prezesa AP.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu AP XXI kadencji.
25. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu AP.
26. Wybory członków Zarządu AP.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej AP XXI kadencji.
28. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej AP.
29. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
30. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
31. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym, delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować tylko jednego Członka Zwyczajnego Związku.

Prawo udziału w obradach przedmiotowego Kongresu będzie przysługiwało jedynie prawidłowo zgłoszonym delegatom, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownikom biura AP oraz zaproszonym gościom.

Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Z uwagi na panujący stan epidemii i związanymi z tym wymaganiami sanitarnymi (na ten moment nie wiadomo dokładnie, jakie obostrzenia i zakazy będą obowiązywać w dniu Kongresu) AP chce maksymalnie ograniczyć liczbę osób na sali obrad, w związku z czym prosi, aby z każdej organizacji zrzeszonej w Aeroklubie Polskim wzięła udział maksymalnie jedna osoba.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony