Walne Zgromadzenie w Aeroklubie Nowy Targ

Aeroklub Nowy Targ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października 2013r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ podjął uchwałę nr 126/2013/VI w sprawie zwołania na dzień 30 listopada 2013r. (sobota) Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ.

I termin zebrania został wyznaczony na godz. 10.00, natomiast II termin na godz. 10.15. Zebranie odbędzie się w sali obrad Rady Miasta Nowy Targ (s.115), ul. Krzywa 1, Nowy Targ.

Porządek obrad:

 • Powitanie uczestników zebrania.
 • Wręczenie podziękowań zaproszonym gościom.
 • Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 • Wybory Komisji Wyborczej.
 • Wybory Komisji Mandatowej.
 • Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybory Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 • Wydanie mandatów do głosowania.
 • Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 • Sprawozdanie Zarządu ANT.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ANT.
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego ANT.
 • Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ANT.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ANT.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego ANT.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi ANT.
 • Ustalenie liczebności składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ANT na kadencję 2013-2017.
 • Zgłaszanie kandydatur do Zarządu ANT.
 • Wybory członków Zarządu ANT na kolejną kadencję.
 • Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu ANT.
 • Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej ANT.
 • Wybory członków Komisji Rewizyjnej ANT na kolejną kadencję.
 • Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej ANT.
 • Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 • Wybory członków Sądu Koleżeńskiego ANT na kolejną kadencję.
 • Ogłoszenie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 • Rozpatrywanie wniosków i odwołań skierowanych do Walnego Zgromadzenia – wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie Zgromadzenia.

Z lotniczym pozdrowieniem
Prezes Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos

Źródło: Aeroklub Nowy Targ
comments powered by Disqus