Nowotarski Klub Seniorów Lotnictwa

Aeroklub Nowy Targ

MOTTO:
"Ale nie niszczcie przeszłości ołtarzy,
Choć sami macie wspanialsze wznieść,
Bo na nich się jeszcze święty płomień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I Wy winniście im cześć !!!"
/A. Asnyk/

9 stycznia 2010 r. Uchwałą Zebrania Założycielskiego powołano do życia Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Nowy Targ.

Na wniosek Kol. Tadeusza Śwista, Klubowi nadano imię Tadeusza Schiele - wychowanka Aeroklubu Zakopiańskiego, członka Aeroklubu Tatrzańskiego, literata (Spitfire, Blisko nieba, Wspinaczki po chmurach, W cieniach chmur), pilota myśliwca 308 Dywizjonu Krakowskiego RAF. (więcej)

W skład pierwszego Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa weszli:

Kol. Tadeusz Świst - Przewodniczący Zarządu
Kol. Stanisław Jurewicz - Sekretarz
Kol. Franciszek Kolasa - Skarbnik

11 stycznia 2010 r., Nowotarski Klub Seniorów Lotnictwa im. T. Schiele wystąpił do Rady Seniorów Lotnictwa - przy Aeroklubie Polskim z wnioskiem o zatwierdzenie.

Nowotarski Klub Seniorów Lotnictwa działa i funkcjonuje w oparciu o Regulamin Klubów Seniorów Lotnictwa zatwierdzony w dniu 9 czerwca 2008 r. Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego. W oparciu o ustalenia Regulaminu KSL, Uchwałą Zarządu Aeroklubu Nowy Targ, Nowotarski Klub Seniorów Lotnictwa w dniu 10 stycznia 2010 r. uzyskał status sekcji specjalnościowej aeroklubu. Na podstawie tej Uchwały, oraz § 41.1.3 Statutu Aeroklubu Polskiego, wszyscy członkowie NKSL stali się członkami stowarzyszonymi Aeroklubu Nowy Targ, niezależnie od ich dotychczasowego członkowstwa.

Celem Nowotarskiego Klubu Seniorów Lotnictwa jest:

 • współdziałanie w dziele popularyzacji lotnictwa w społeczeństwie,

 • pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa, z uwzględnieniem wszystkich jego rodzajów,

 • integrowanie środowiska lotniczego, po zakończeniu przez nich czynnej działalności,

 • opieka nad dokumentami, przedmiotami i miejscami ważnymi dla historii lotnictwa,

 • udzielanie możliwej pomocy weteranom lotnictwa.

Dla osiągnięcia tych celów Klub Seniorów Lotnictwa:

 • współpracuje z władzami aeroklubu i innych instytucji i organizacji lotniczych,

 • uczestniczy w konferencjach, sympozjach i innych imprezach lotniczych,

 • archiwizuje i opracowuje materiały z historii lotnictwa,

 • utrzymuje kontakty z młodzieżą, szczególnie lotniczą,

 • organizuje klubowe spotkania koleżeńskie,

 • prowadzi rejestr lotniczych miejsc pamięci i grobów na swoim terenie,

 • występuje z wnioskami o nadanie wyróżnień i udzielenie pomocy członkom Klubów i ich rodzinom.


Członkiem Klubu Seniorów Lotnictwa może być osoba spełniająca następujące warunki:
 

 • mająca za sobą:
  • co najmniej 10-letni okres pracy, służby lub działalności lotniczej,

  • ukończonych 50 lat życia.

 • będąca w przeszłości (lub aktualnie):
  • pracownikiem lub żołnierzem lotnictwa, niezależnie od pełnionej funkcji,
  • działaczem społecznym w organizacjach lotniczych,
  • pracownikiem naukowym, literatem, publicystą, dziennikarzem, plastykiem itp. wyspecjalizowanym w zagadnieniach lotniczych,
  • modelarzem lotniczym i kosmicznym lub działaczem tej dziedziny

Członków KSL przyjmuje Zarząd Klubu.

Władzami Klubu Seniorów Lotnictwa są:

 1. ogólne zebranie członków Klubu,

 2. Zarząd Klubu.

Przewodniczący Klubu Seniorów Lotnictwa lub w jego zastępstwie inny członek Klubu może brać udział w posiedzeniach Zarządu Aeroklubu Regionalnego z głosem doradczym. Kadencja Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa trwa cztery lata. Ogólne zebrania członków Klubu odbywają się przynajmniej raz w roku, a posiedzenia Zarządu Klubu - co najmniej raz w miesiącu.

Źródło: Aeroklub Nowy Targ
comments powered by Disqus