Przejdź do treści
Airbus – flaga (fot. Airbus)
Źródło artykułu

Airbus publikuje wyniki za cały rok obrotowy 2023

Airbus SE (symbol giełdowy: AIR) ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za cały rok 2023 oraz prognozę na 2024 r.

„W 2023 roku odnotowaliśmy wysoki poziom zamówień we wszystkich naszych spółkach i wywiązaliśmy się z zobowiązań. To znaczące osiągnięcie, biorąc pod uwagę złożoność środowiska, w którym działamy", powiedział Guillaume Faury, dyrektor generalny Airbusa. „Będziemy nadal inwestować w globalny system produkcyjny, jednocześnie kontynuując procesy transformacji i dekarbonizacji. Nasze propozycje dywidendy odzwierciedlają dobre wyniki finansowe za 2023 r. oraz perspektywy wzrostu w 2024 r."

Zamówienia brutto na samoloty komercyjne wyniosły w minionym roku 2319 (2022: 1078 samolotów), co dało zamówienia netto (po uwzględnieniu anulowanych zleceń) na 2094 samoloty (2022: 820 samolotów). Na koniec 2023 r. w portfelu zamówień Airbusa były zlecenia na produkcję 8598 samolotów cywilnych. Spółka Airbus Helicopters zarejestrowała zamówienia netto na 393 wiropłaty (2022: 362 sztuki), które były dobrze rozłożone między programami. Wartość zamówień w spółce Airbus Defence and Space wzrosła o 15 procent, do 15,7 miliarda euro (2022: 13,7 miliarda euro). Ostatni kwartał roku przyniósł kontrakt na 16 samolotów C295 dla Hiszpanii.

Na koniec 2023 roku skonsolidowany poziom zamówień pod względem wartości wzrósł do 186,5 mld euro (2022: 82,5 mld euro), a skonsolidowany portfel zamówień wyniósł 554 mld euro (koniec roku 2022: 449 mld euro). Wzrost skonsolidowanej wartości portfela zaległości produkcyjnych wynika głównie z ogólnokorporacyjnego wskaźnika book-to-bill na poziomie znacznie powyżej 1, częściowo skompensowanego osłabieniem dolara amerykańskiego.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 11% rok do roku, do 65,4 mld euro (2022: 58,8 mld euro). Łącznie zakłady Airbusa dostarczyły klientom 735 samolotów cywilnych (2022: 661), w tym 68 maszyn A220, 571 z rodziny A320, 32 A330 i 64 A350. Przychody generowane przez działalność Airbusa w dziale samolotów komercyjnych wzrosły o 15%, głównie w wyniku większej liczby dostarczonych odrzutowców. Dostawy Airbus Helicopters utrzymywały się na stabilnym poziomie 346 maszyn (2022: 344), a przychody wzrosły o 4%, co odzwierciedla ogólne wyniki wszystkich programów i usług. Przychody w Airbus Defence and Space wzrosły o 2%, głównie za sprawą wojskowych systemów powietrznych. Łącznie firma dostarczyła 8 wojskowych transportowców A400M (2022: 10 samolotów).

Skonsolidowany i skorygowany EBIT – alternatywna miara wyników i kluczowy wskaźnik obejmujący bazową marżę biznesową poprzez wyłączenie istotnych obciążeń lub zysków spowodowanych zmianami stanu rezerw związanych z programami, restrukturyzacją lub wpływem kursów walutowych, a także zysków/strat kapitałowych ze sprzedaży i przejęcia przedsiębiorstw – wyniósł 5 838 mln euro (2022: 5 627 mln euro).

Skorygowany EBIT związany z działalnością Airbusa w obszarze samolotów cywilnych wzrósł do 4 818 mln euro (2022: 4 600 mln euro), co odzwierciedla większe dostawy i korzystniejszą stopę zabezpieczenia, częściowo skompensowaną inwestycjami w przygotowanie przyszłej produkcji. W roku finansowym 2022 uwzględniono jednorazowe pozytywne skutki zobowiązań emerytalnych i zagadnień związanych z przestrzeganiem przepisów, częściowo zredukowanych wpływem wynikającym z międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję. Natomiast w pierwszym półroczu 2023 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 0,1 miliarda euro z tematów związanych z przestrzeganiem przepisów (compliance).

Firma kontynuuje rozwój produkcji A220, aż do osiągnięcia miesięcznego poziomu dostaw 14 samolotów w 2026 r., zwracając uwagę na dojrzałość przemysłową programu i rentowność finansową. Program produkcji rodziny A320 rozwija się pomyślnie, w kierunku wcześniej zapowiedzianego już poziomu 75 samolotów miesięcznie w 2026 r. W 2023 r. rozpoczęto budowę drugich linii montażu końcowego A320 w zakładach w Tianjin (Chiny) i Mobile (USA), a nowa linia montażu A320 w Tuluzie dostarczyła w grudniu swój pierwszy samolot. Również w grudniu na linii montażu końcowego znalazły się elementy pierwszego przeznaczonego dla klienta wąskokadłubowca A321XLR, który ma trafić do eksploatacji w trzecim kwartale 2024 r.

W przypadku samolotów szerokokadłubowych spółka dąży do osiągnięcia miesięcznego tempa wytwarzania 4 egzemplarzy A330 w 2024 r. i 10 sztuk A350 w 2026 r.

Skorygowany EBIT Airbus Helicopters wzrósł do 735 mln euro (2022: 639 mln euro), co odzwierciedla dobre wyniki w zakresie oferowanych programów i usług. W bilansie za rok 2022 uwzględnione były także jednorazowe dodatnie wpływy netto. Skorygowany EBIT w spółce Airbus Defence and Space spadł do 229 mln euro (2022: 384 mln euro). Spadek odzwierciedla opłaty w wysokości 0,6 miliarda euro wynikające z aktualizacji szacunków na zakończenie niektórych programów kosmicznych, częściowo złagodzone wynikami pozostałej części działalności. Bilans finansowy za rok 2022 uwzględniał pewne zdarzenia jednorazowe, w szczególności utratę dwóch satelitów Pleiades Neo.

W programie A400M kontynuujemy działania rozwojowe zmierzając do realizacji zmienionego planu osiągania nowych zdolności. Działania modernizacyjne postępują w ścisłym porozumieniu z klientami. W 2023 r. przeprowadziliśmy dodatkową aktualizację kosztorysu umowy na zakończenie i zanotowaliśmy opłatę netto w wysokości 41 mln euro. Utrzymuje się ryzyko związane z certyfikacją możliwości technicznych i powiązanymi kosztami, niezawodnością operacyjną samolotów, redukcją kosztów i zabezpieczeniem ogólnego wolumenu zgodnie ze zmienionymi wartościami bazowymi.

Skonsolidowane własne wydatki Airbusa na badania i rozwój wyniosły 3 257 mln euro (2022: 3 079 mln euro).

Skonsolidowany EBIT (raportowany) wyniósł 4 603 mln euro (2022: 5 325 mln EUR), uwzględnia on korekty netto w wysokości -1 235 mln euro.

Na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 10 kwietnia br. Rada Dyrektorów zaproponuje wypłatę dywidendy za 2023 r. w wysokości 1,80 euro na akcję oraz specjalnej dywidendy w wysokości 1,00 euro na akcję. Proponowana data płatności to 18 kwietnia br.

Perspektywy

Jako podstawę do działalności w 2024 r. kierownictwo firmy przyjmuje, że nie wystąpią dodatkowe zakłócenia w światowej gospodarce, ruchu lotniczym, łańcuchu dostaw, wewnętrznych operacjach spółki oraz jej zdolnościach w dostarczaniu produktów i usług. Wytyczne nie odnoszą się do ewentualnych fuzji i przejęć.

Spółka w związku z powyższym stawia sobie za cel w 2024 roku:

  • dostarczyć około 800 samolotów cywilnych;
  • wypracować zysk skorygowany EBIT na poziomie 6,5-7 mld euro;
  • utrzymać wolne przepływy pieniężne przed fuzjami i przejęciami oraz finansowaniem klientów w wysokości 4 mld euro.
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony