Przejdź do treści
Źródło artykułu

Sejm: komisje nie poparły wniosków mniejszości o odrzucenie projektu ustawy dot. CPK

Połączone sejmowe komisje: do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Infrastruktury nie zaakceptowały w czwartek wniosków Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 o odrzucenie w całości projektu ustawy o usprawnieniu inwestycji CPK; posłowie negatywnie też zaopiniowali 44 poprawki.

W czwartek połączone komisje: do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Infrastruktury rozpatrywały wnioski i poprawki zgłoszone w środę podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak powiedział podczas posiedzenia przewodniczący Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Marek Suski, w trakcie drugiego czytania Koalicja Obywatelska i Polska 2050 złożyły wnioski o odrzucenie projektu w całości. Ponadto, posłowie opozycji zgłosili 44 poprawki.

Komisje odrzuciły wnioski mniejszości o odrzucenie projektu ustawy w całości; negatywnie zaopiniowali wszystkie zgłoszone poprawki.

Projekt ustawy przewiduje m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

Jak wynika z przepisów projektu, wzmocnieniu ma ulec rola spółki celowej CPK, która otrzyma analogiczne uprawnienia, jakie posiadają inni inwestorzy realizujący inwestycje celu publicznego, np. zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania wywłaszczeń na cele budowy linii kolejowych na rzecz Skarbu Państwa wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.

Doprecyzowaniu ulegną uprawnienia spółki CPK w zakresie prawa do czasowego zajmowania nieruchomości na potrzeby badań i pomiarów (m.in. środowiskowych, archeologicznych, geologicznych i konserwatorskich), a także regulacje dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. Wprowadzona zostanie możliwość wczesnej realizacji prac przygotowawczych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (na wzór rozwiązań prawnych dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej ze stosownej specustawy).

Ustawa ma też wprowadzić instytucję planu miejscowego CPK przyjmowanego przez wojewodę na wniosek pełnomocnika rządu ds. CPK. Plan miejscowy CPK może określać sposób i okres tymczasowego zagospodarowania terenu i będzie zawierał ustalenia dotyczące jego przeznaczenia.

Zmiany mają usprawnić też proces inwestycyjno-budowlany w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących CPK - np. linii kolejowych czyli tzw. szprych CPK.

Projekt przewiduje również szereg zachęt dla mieszkańców do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. Według założeń ustawy, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 10 proc. w przypadku gruntu i 20 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Nowe przepisy zakładają, że spółka CPK może kupić nieruchomość za cenę stanowiącą równowartość wartości odtworzeniowej bez uwzględnienia stopnia zużycia.

Kolejne założenie projektu to ustanowienie renty w związku z zaprzestaniem działalności rolniczej. Jest to rozwiązanie wprowadzone na wniosek mieszkańców. Może ona być ustanowiona dla osoby, która 30 czerwca 2021 r. była właścicielem nieruchomości na obszarze, na którym będą miały zastosowanie szczególne zasady nabywania nieruchomości, przed sprzedażą nieruchomości dla CPK była ubezpieczona w KRUS oraz zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w związku ze zbyciem nieruchomości na rzecz CPK. Wysokość renty będzie uzależniona od wieku danej osoby. Jej wysokość będzie kształtowała się: od równowartości najniższej emerytury rolniczej (obecnie 1.338 zł brutto) do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (3.010 zł brutto).

Warunkiem ustanowienia renty będzie nabycie przez spółkę CPK nieruchomości po cenie określonej w operacie szacunkowym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

W projekcie ustawy zapisano, że ma wejść ona w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony