Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

UE (flaga)

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Rada przyjęła konkluzje ws. unijnej polityki w zakresie stosunków zewnętrznych w dziedzinie lotnictwa mające na celu wypracowanie wytycznych dla tworzenia polityki zarówno na szczeblu UE jak i krajowym, w odniesieniu do państw nienależących do UE. W/w konkluzje stanowią odpowiedź Rady na komunikat przedstawiony przez Komisję we wrześniu 2012 roku w sprawie zewnętrznej polityki UE w zakresie lotnictwa. Komunikat KE podsumował postępy osiągnięte od 2005 roku kiedy Rada zatwierdziła agendę zewnętrznej polityki lotnictwa dla UE, poddał analizie obecne i przyszłe wyzwania dla unijnego sektora lotnictwa oraz przedstawił sposoby sprostania im.

Ponadto Rada zezwoliła na podpisanie i tymczasowe stosowanie Euro-śródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony. Negocjacje umowy prowadzone przez Komisję Europejską z udziałem przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęły się w grudniu 2008 r. Komisja Europejska prowadziła negocjacje na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez Radę 7 kwietnia 2008 r. Po kilku rundach negocjacji umowa została parafowana przez przedstawicieli KE i Izraela 30 lipca 2012 r. Umowa w szczególności przewiduje stopniowe i wzajemne otwarcie rynków, docelowo z pełnym otwarciem w 2017 roku, wzrost tygodniowych częstotliwości przewozów oraz umożliwienie przewoźnikom lotniczym UE wykonywania przewozów z dowolnego punktu na terytorium UE do dowolnego punktu w Izraelu.

Komisja Europejska poinformowała również ministrów o aktualnej sytuacji w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie globalnych działań dotyczących redukcji emisji gazów z lotnictwa. Z uwagi na postęp w tej kwestii dokonany na posiedzeniu Rady ICAO w listopadzie br. Komisja przedstawiła wniosek legislacyjny, który ma na celu tymczasowe wstrzymanie stosowania unijnej regulacji w tym obszarze (EU ETS) dla przewozów międzynarodowych do i z UE, celem przyczynienia się do znalezienia globalnego rozwiązania podczas kolejnej sesji Zgromadzenia ICAO we wrześniu 2013 roku.

Na posiedzeniu Rady, Unia Europejska i Europejska Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) podpisały umowę ustanawiającą nowe i stabilne ramy wzmocnionej współpracy. Porozumienie, które zawiera listę obszarów współpracy oraz określa jej formy i mechanizmy, zatwierdza EUROCONTROL jako podmiot stanowiący techniczne i operacyjne ramię UE w rozwoju i wdrażaniu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) oraz pozycjonuje UE jako regulatora tego programu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus