Przedstawiciel PAŻP zmanipulował ustalenia środowiskowe w sprawie minimów VFR w FIR Warszawa

KTL AOPA & PAŻP

Decyzją Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej numer 2 z dnia 23 marca 2012 roku wprowadzono w FIR Warszawa, w przestrzeni niekontrolowanej w okresie od 30 minut przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie słońca, w przedziale wysokości na i poniżej 900 m (3000ft) AMSL lub 300 m (1000ft) nad terenem - w zależności od tego co jest wyższe, można wykonywać loty VFR:

a) przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniejszej niż:
1) 4 km - z prędkością nie większą niż 200 kts (360 km/h);
2) 3 km - z prędkością nie większą niż 150 kts (270 km/h);
3) 2,5 km - z prędkością nie większą niż 120 kts (225 km/h);
4) 2 km  - prędkością nie większą niż 100 kts (180 km/h);
5) umożliwiającej, w terenie górzystym, wykonanie normalnego zakrętu o 180° dla uniknięcia kolizji z przeszkodami.

b) śmigłowców, przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1000 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością umożliwiającą zauważenie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód i wykonanie manewru aby uniknąć kolizji.

2. Loty statków powietrznych:
- o statusie SAR, HOSP;
- na hasło HEMS, GARDA;
- państwowych, wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej mogą być realizowane przy widzialnościach mniejszych niż podane w ust. 1 lit. a) i b), zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31 maja 2012 roku.


27 stycznia 2012 roku, stowarzyszenie KTL AOPA Poland otrzymało pismo z prośbą o konsultacje społeczne minimów wykonywania lotów VFR w FIR Warszawa  z wyznaczoną datą odpowedzi na 3 lutego 2012 roku. Tak krótki termin nosił znamiona lekceważenia partnera społecznego, inaczej ujmując został odebrany jako próba "odfajkowania konsulatacji społecznych". Jednak pomimo krótkiego terminu, Stowarzyszenie zdążyło z przygotowaniem propozycji, w tym istotnym dla pilotów temacie. Poniżej publikujemy treść propozycji KTL AOPA Poland.

Warszawa dn. 30.01.2012

Dot. Minimów wykonywania lotów wg VFR.

Stanowisko KTL AOPA Poland.

KTL AOPA Poland stoi na stanowisku, że stosowanie minimów określonych w Załączniku 2 Tabela 3.1 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym jest rozwiązaniem optymalnym. Celowe i operacyjnie pożądane jest skorzystanie z możliwości zmniejszenia widzialności w przestrzeni klasy G i F na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe.

W doniesieniu do adnotacji oznaczonej „**” – KTL AOPA Poland wnosi o modyfikację zapisów tak, aby przyjęła ona następującą formę:

I – w okresie od wschodu do zachodu słońca:
a) loty VFR mogą być wykonywane gdy spełnione są następujące warunki:
1) z prędkością poniżej 250 kts (463 km/h),
2) z widzialnością w locie nie mniejszą niż 1500 m,
3) z prędkością, która każdorazowo zapewni utrzymanie zakresu widzialności w locie nie mniejszemu niż widzialność w locie odpowiadająca dystansowi pokonywanemu w ciągu 40 sekund lotu z wynikającą prędkością podróżną,
4) w terenie górzystym lot może być wykonywany przy zachowaniu widzialności w locie umożliwiającej wykonanie normalnego zakrętu o 180 stopni w zakresie tej widzialności;

b) loty VFR śmigłowców mogą być wykonywane przy utrzymaniu widzialności w locie nie mniejszej niż 1000 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, przy której będzie możliwość zauważenia, we właściwym czasie, innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji;

II – w okresie od zachodu do wschodu słońca:
a) loty VFR mogą być wykonywane z prędkością do 250 kts (463 km/h).

Uzasadnienie:

1. Wprowadzone poszerzenie okresu dnia (SR-30’ do SR) oraz (SS do SS+30’) nie jest celowe, gdyż nie odzwierciedla rzeczywistych warunków oświetlenia, w których wykonuje się lot.
Niejednokrotnie w warunkach pełnego, grubego zachmurzenia już o godzinie zachodu lub wschodu słońca mamy warunki odpowiadające warunkom lotu w nocy. Lot wykonywany w okresach przejściowych zmierzch/świt stawia dużo większe wymagania (brak kontrastów, zmniejszenie możliwości poprawnego określenia odległości) dla naszego narządu wzroku w celu wykrycia innego ruchu oraz interpretacji jego manewrów w celu wypracowania decyzji o jego ewentualnym ominięciu. Warunkiem przejścia z ograniczeń dziennych na nocne, winna być godzina zachodu/wschodu lokalnego bez dodatkowych okresów przejściowych.

KTL AOPA Poland widzi jednak możliwość wykonywania lotów w okresie (SR-30’ do SR) oraz (SS do SS+30’) przy zmniejszeniu widzialności do 1500 m pod warunkiem, że ruch odbywa się w przestrzeniach, w których można uzyskać pewną informację o zasadniczym ruchu w rejonie, w którym wykonywany jest lot, oraz z utrzymaniem dwukierunkowej łączności radiowej z odpowiednim organem służb ruchu lotniczego lub lotniskowych organów informacji powietrznej, które są w stanie przekazać informację o ruchu w rejonie w celu podniesienia szans na jego wczesne wykrycie i ominięcie.

2. Powiązanie wymaganej minimalnej widzialności z prędkością lotu w postaci 40 sekundowego segmentu lotu odpowiada ludzkim możliwością pilota na detekcję, rozpoznanie, podjęcie decyzji oraz wykonanie manewru ominięcia. Proponowane zapisy upraszczają, ujednolicają poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych przez statki powietrzne wykonujące loty z różnymi prędkościami. Rozwiązanie takie nosi wszelkie znamiona adekwatności i sprawiedliwości operacyjnej.

3. Wprowadzono nowy zapis dotyczący minimów w przypadku lotu w terenie górzystym – który w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo operowania w terenie górskim – umożliwiając wykonanie manewru ucieczkowego – zakrętu o 180 stopni bez „zawadzania” o warunki IMC.

Kluczową datą, dla wprowadzenia nowych warunków wykonywania lotów VFR w FIR Warszawa był dzień 29 lutego w którym odbyło się 71. posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną na które nie zaproszono przedstawicieli Krajowego Towarzystwa Lotniczego. Poniżej przedstawiamy fragment notatki z 71. KZPP.

Warszawa, 1 marca 2012 r.

KZPP-8061-0002/2012

Protokół z 71. posiedzenia Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną z dnia 29 lutego 2012 roku

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Data posiedzenia: 29 lutego 2012 r.
2. Miejsce posiedzenia: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, s. 317.
3. Osoby biorące udział w posiedzeniu:
a) członkowie Komitetu:
- Tomasz Kądziołka – Przewodniczący Komitetu, przedstawiciel Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
- gen. Henryk Pietrzak, Wiceprzewodniczący Komitetu - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
- płk pil. Cezary Wasser - przedstawiciela Dowódcy Sił Powietrznych,
- płk rez. pil. Jan Urbaniak – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Tomasz Różyński (w zast. za p. Macieja Rodaka) – przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
- Andrzej Gieroczyński – przedstawiciel Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- Piotr Kołoszczyk – Sekretarz Komitetu.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

(...)

4. Wstępna propozycja wprowadzenia zapisów do tabeli 3-1 Załącznika 2 ICAO w zakresie minimów widzialności i odległości od chmur
Pan Tomasz Różyński, przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, omówił temat w oparciu o prezentację Power Point pt. Redukcja minimalnych widzialności dla lotów VFR.

Określenie warunków wykonywania lotów VFR w „nocy”. P. Różyński przypomniał definicje lotu VFR dziennego (tj. takiego, który rozpoczyna się 30 minut przed wschodem słońca, a kończy 30 minut po jego zachodzie) oraz przedstawił stanowisko środowiska lotniczego (AP, KTL AOPA, LPR, ISPP MSW, Policji, Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych) wypracowane na spotkaniu zorganizowanym przez PAŻP.
Ustalone zostało, co następuje:
➢ w FIR Warszawa w przestrzeni niekontrolowanej w okresie od 30 minut po zachodzie słońca do 30 minut przed jego wschodem możliwe jest wykonywanie lotów VFR zgodnie z następującymi warunkami:
• wysokość lotu nie może być wyższa niż FL095,
• widzialność w locie nie może być mniejsza niż 5 km,
• odległość od chmur:
• na 900 m (3000ft) AMSL i poniżej lub na 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe - z dala od chmur,
• powyżej 900 m (3000ft) AMSL: pozioma -1500m, pionowa 300m (1000ft),
• prędkość (IAS) nie większa niż 250 kt (463 km/h),
• utrzymywanie dwukierunkowej łączności radiowej z ATS,
• złożenie planu lotu.

➢ loty statków powietrznych:
• o statusie SAR, HOSP,
• na hasło HEMS, GARDA,
• państwowych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej,
wykonywane na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe - mogą być realizowane przy widzialności mniejszej niż 5 km, zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi podmiotów wykonujących takie loty.
Powyższe zapisy otrzymały pozytywną ocenę Komitetu i rekomendację do opublikowania przez PAŻP w AIP.

(....)

Niestety, pomimo pozytywnego zaopiniowania propozycji KTL AOPA Poland przez KZPP, postulaty środowiska lotniczego zostały pominięte w decyzji Nr 2. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W związku z powyższym, KTL AOPA Poland wystąpiło z prośbą do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o interwencję. Treść pisma prezentujemy poniżej.

 


Czytaj również: 
Spotkanie w spr. redukcji min. warunków meteorologicznych dla wykonywania lotów VFR

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

w końcu tatuś Rużyński był w PAŻP dyrektorem killka lat temu, więc synkowi drogę otworzył, bez względu na wiedzę.

Wszyscy zainteresowani wiedzą, że PAŻP to firma "rodzinna" :-))

Po co w ogóle konsultacje? Po co kogokolwiek słuchać!? Wprowadzić ustrój autorytarny i nie będzie wątpliwości

Czy na tej samej zasadzie robią w PAŻP tzw. FAB i oddali 20% FIR-u EPWW dla Litwy.
Toć tam sami GENIUSZE pracują

Co się dziwicie? Nie od dziś wiadomo, że Dyrektor Różyński to manipulant i cwaniak. Ten pseudo Dyrektor, który ma wiedzę na poziomie specjalisty nie ma pojęcia o tak "złożonych" kwestiach. Podobno awansowali go w PAŻP z kierownika Zespołu, zabawne prawda? On dopiero próbuje przyswajać wiedzę - jak widać z mizernym skutkiem. Wie za to jak wchodzić w tyłek swoim przełożonym, w tym doszedł do perfekcji. Ludzie w branży lotniczej śmieją się z niego po cichu i Różyński dobrze o tym wie. Mają go za zwykłego karierowicza.

Za to prezes Banaszek widocznie bardzo go ceni w myśl zasady "mierny, bierny ale wierny". Banan jak widać uwielbia otaczać się takimi ludźmi i właśnie dlatego nic mu się jeszcze nie udało. Niedobrze mi się robi jak od lat słyszę o idiotycznym FAB-ie z Litwą, który ograniczy naszą suwerenność albo Pegasusie, którego nie da się wdrożyć przed EURO 2012 (miał być wdrożony już dawno temu). Złotousty Prezes PAŻP...tylko ciekawe od czego ma to złoto na ustach?

Dyrektor Różyński myśli, że jest alfą i omegą. W ocenie wielu osób jest przykładem nadętego bufona, który wszystko wie najlepiej i nie przyjmuje konstruktywnych propozycji ze strony środowiska lotniczego - które przecież my wszyscy wspólnie tworzymy. Nie przekonacie go na spotkaniach do swoich racji. On i tak zrobi swoje...szkoda, że się z nami nie liczy. Przykre.

Tak to jest jak się stawia młodych niekompetentnych ludzi bez doświadczenia na dyrektorskie stołki. Dyrektor Gołąb niedopuściłby do publikacji takich głupot. Plano loty na lot VFR? Na loty nocne w ATZ-ach również? Obowiązkowa łączność w przestrzeni klasy G? Kto to wymyślił? A tak w ogóle to jakieś zaprzeczenie-jeżeli się składa plan lotu to konieczność jego zamknięcia jest oczywiste.

Dopuściby ma córkę i syna :-)

Mało wiesz o tych sprawach, albo wiesz nieprawdę.
Pozdrawiam wszystkich

To uczestnicy spotkania zaproponowali zapisy
przedstawiciele: Aeroklubu Polskiego, AOPA, LPR, MSW, Policji, Wojsk Lądowych, DSP

http://dlapilota.pl/wiadomosci/ktl-aopa-poland/spotkanie-w-spr-redukcji-...

I dlatego konsultacje nie mają sensu bo i tak każdy Anonim wie lepie :-)

Różyński co ty za dyrektor, nie zwalaj odpowiedzialności na innych

Czy z logicznego punktu widzenia coś się zmieniło w naszej rzeczywistości że zaczynają się jakieś jaja prawne?

Czy może w związku z członkostwem nagle powietrze zgęstniało?

Po co zmieniać coś co się sprawdzało (ograniczenia widzialności zastosowane w AIP)?

Tak na prawdę to trzeba by się zastanowić czy ktoś nie powinien odpowiedzieć za niedopełnienie obowiązków służbowych!

Jak w tak newralgiczym obszarze jak lotnictwo może przez kilka miesięcy być sytuacja niedookreślona!

Czy to wczoraj się dowiedzieliśmy że trzeba prawo krajowe dostosować do aktów nadrzędnych?

Różyński nie czuje tematu. Zero praktyki, zero doświadczenia. Dlatego pobieżna prezentacja na KZPP, brak zrozumienia stanowiska pilotów i w efekcie źle przygotowana Decyzja Prezesa.jakość pracy PAŻP schodzi na psy

Powiem panu panie dyrektorze Różyński co widać w grudniu 30min po zachodzie słońca. G....

Ale czytać chyba potrafi? Jak piszą czym się różni noc od dnia, że się widzi gorzej o zmierzchu to może warto to uwzględnić

Co za bezsens. Po co śmigłowcowi do zawisu 1km widzialności, a zawis to zgodnie z def. też jest lot!!!

Proponuje nakazać śmigłowcom latać tylko do przodu i zaprzestać wykorzystywać ich charakterystyki bo nie mieszczą się one jeszcze w ciasnych horyzontach panów z PAZP, (autorom tego wspaniałego dok.)

To sobie wykonaj zawis w chmurach a przekonasz się po co.

odnośnie chmur zapis jest jasny "z dala od chmur" Poza tym weź pod uwagę że niektóre loty np techniczne próby odbywają się nawet bez oderwania śmigłowca od zimi, ale zgodnie z def to też jest lot!

Czy dobrze rozumiem - spór dotyczy zapisu?

AOPA:
"z prędkością, która każdorazowo zapewni utrzymanie zakresu widzialności w locie nie mniejszemu niż widzialność w locie odpowiadająca dystansowi pokonywanemu w ciągu 40 sekund lotu z wynikającą prędkością podróżną" ...czyli wartość z warunków niekontrolowanej przestrzeni (max 460km/h i w ciągu 40sek widzę na dystansie 5km stąd minimalna wymagana widzialność)

PAZP:
5km bez zmian
1) 4 km - z prędkością nie większą niż 200 kts (360 km/h);
2) 3 km - z prędkością nie większą niż 150 kts (270 km/h);
3) 2,5 km - z prędkością nie większą niż 120 kts (225 km/h);
4) 2 km - prędkością nie większą niż 100 kts (180 km/h);

Przecież to to samo!... jeśli chcesz bezpiecznie stosować 40 sekund i widzieć gdzie lecisz to szybciej nie możesz lecieć.

Co do notatki to przeczytaj punkt 10 razem z 8. Czyli uzgodniono zastosowanie zależności czasu i prędkości ale nie formę zapisu

Polskie Piekiełko - jest lepiej ale malkontentów nie ubywa. Bez tych zapisów mamy nadal tylko VFR minimum 5km!

Nie jest to samo. 40 jest bardzo dobrym, elastycznym podejściem.

Fajny rebusik :)V nie mniejsza niż 200kt to również 150kt i 120kt i100. Z pierwszego ograniczenia wynika że min widzialności to 4km, z drugiego że 3 a może nie 3 a 2,5 . Panie Banaszek do łopaty a nie tworzenia przepisów

Ups, jest nie większą

haha pięknie ;)

O co chodzi to proste.

Popatrzcie państwo na punkt 10 notatki po spotkaniu "konsultacyjnym".
Wszyscy praktycy, wypowiedzieli się za propozycją czasową - jest elastyczna, liniowa i co najważniejsze "życiowa" - ale tabelki widać wyglądają lepiej...

http://dlapilota.pl/wiadomosci/ktl-aopa-poland/spotkanie-w-spr-redukcji-...

Najgorsze jest to, że pomimo konsultacji społecznych na forum KZPP nie przedstawia się wypracowanych rozwiązań i propozycji. Wobec tego jaki sens w organizowaniu spotkań (dla etatowców to kolejna kawka ale dla głosu środowiska to dzień wolny, dzień z urlopu lub coś poza normalnymi godzinami pracy) skoro PAŻP nie potrafi się wsłuchać w głos praktyków?

Nie podoba mi się złamanie uzgodnionej z Panem Przewodniczącym Komitetu zasady - nic o nas bez nas - na takie spotkania przedstawiciele środowiska powinni być zapraszani - takie były deklaracje - I co wyszło jak zwykle. Ale gdyby tak był ktoś z "latającego ludu" to PAŻP nie mógł by tak łatwo manipulować... Chodzi o zasady i bezpieczeństwo.

jak to się nie przedstawia na KZPP. A wykon Różyńskiego? Odwalone i gra. Cicho sza to teraz pupilek Prezesa. Wg mojej wiedzy super expert od GA :-)

Przede wszystkim Prezes PAŻP to władza ATS a ULC chyba tu niec nie może. Poza tym były to tylko konsultacje społeczne, które wcale nie muszą zostać uwzględnione w ostatecznym brzmieniu regulacji.

chrzanić taką władzę ats, która zabiera serwisy ais i sim tak dla kaprysu. A teraz nie kapuje o co chodzi z podejściem 40s albo nie wie jak się lata o zmierzchu.

czegoś nie rozumiem:

PAŻP wprowadza minimalne warunki lotów VFR w dzień a KTL AOPA Poland srzecza sie o warunki lotów VFR w nocy - o co tu cho?