Przejdź do treści
Źródło artykułu

Zmiana Ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - nowe uprawnienia PAŻP

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. pod poz. 1720 ukazała się  Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

W części dotyczącej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej możemy przeczytać:

Art. 10. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 191) w art. 4:
1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Agencja może prowadzić działalność w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, w tym:
1) zapewniać usługi na rzecz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych i dostawców usług dla
operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych;
2) wspierać testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań opartych na bezzałogowych statkach powietrznych, w szcze-
gólności w obszarach zurbanizowanych;
3) prowadzić projekty pilotażowe wspierające wdrażanie modeli biznesowych i usług w zakresie bezzałogowych
statków powietrznych.”;
2) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Agencja, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 4a, za zgodą ministra właściwego do spraw trans-
portu, może tworzyć spółki oraz posiadać, obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach.
8. Do Agencji nie stosuje się przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693).”.

Pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony