Przejdź do treści
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Źródło artykułu

Zasady lotów niehandlowych obcych statków powietrznych bez świadectwa zdatności do lotu

W związku z informacjami o wykonywaniu lotów w polskiej przestrzeni powietrznej urządzeniami latającymi ze znakiem rozpoznawczym z prefiksem „A” nadanym przez stowarzyszenie Aero Sports Connection (ACS), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina o zasadach wykonywania lotów niehandlowych w polskiej przestrzeni powietrznej przez obcy statek powietrzny, który nie posiada świadectwa zdatności do lotu

Wymagania do wykonywania lotów niehandlowych w polskiej przestrzeni powietrznej przez obcy statek powietrzny, który nie posiada świadectwa zdatności do lotu:

1. Statek powietrzny klasy urządzenie latające* jest uprawniony do wlotu i do wykonywania lotów niehandlowych w polskiej przestrzeni powietrznej, pod następującymi warunkami:

a) użytkownik urządzenia latającego uzyskał tymczasowe zezwolenie na lot dla obcego statku powietrznego, który nie posiada świadectwa zdatności do lotu;
b) urządzenie latające posiada ważny dokument potwierdzający wpisanie urządzenia do rejestru lub ewidencji wydane przez państwo rejestracji lub organizację, która otrzymała upoważnienie z tego państwa zgodnie z obowiązującym przepisami;
c) urządzenie latające spełnia mające zastosowanie polskie wymagania w zakresie zdatności do lotu dla określonej kategorii urządzenia i posiada ważny dokument potwierdzający zdatność do lotu inny niż świadectwo zdatności do lotu, wydany przez państwo rejestracji lub organizację, która otrzymała upoważnienie z tego państwa zgodnie z obowiązującym przepisami;
d) pilot posiada uprawnienie pozwalające na lot na tym urządzeniem latającym wydane przez państwo rejestracji lub przez organizację, która otrzymała upoważnienie z tego państwa zgodnie z obowiązującym przepisami lub została zatwierdzona lub uznana przez to państwo;
e) spełnione są wymagania dotyczące obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej udokumentowane ważną polisą.

2. Z obowiązku uzyskania tymczasowego zezwolenia na lot, o którym mowa w pkt 1 lit. a zwolnione są urządzenia latające, z wyjątkiem samolotów, śmigłowców, balonów i szybowców używanych w celach związanych z wykonywaniem przewozu lotniczego, zarejestrowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które posiadają, wydane w państwie rejestracji, ważne dokumenty potwierdzające zdatność do lotu inne niż świadectwo zdatności do lotu.

W związku z powyższym:

3. Urządzenie latające ze znakiem rozpoznawczym z prefiksem „A” nadanym przez stowarzyszenie Aero Sports Connection (ACS), nie spełnia przepisów wyłączających z obowiązku uzyskania tymczasowego zezwolenia na lot, jak również nie spełnia kryteriów do wydania tymczasowego zezwolenia na lot, ponieważ:

a) nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego wpisanie urządzenia do rejestru lub ewidencji wydane przez państwo rejestracji lub organizację, która otrzymała delegację z tego państwa;
b) nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego zdatność do lotu innego niż świadectwo zdatności do lotu wydane przez państwo rejestracji lub organizację, która otrzymała delegację z tego państwa;
w wyniku czego nie może zostać dopuszczone do wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej.

4. Urządzenie latające ze znakiem rozpoznawczym z prefiksem „A”, które nie spełnia wymagań do wydania zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego będzie mogło wykonywać loty w polskiej przestrzeni powietrznej, jeżeli:

a) zostanie wpisane do polskiej ewidencji statków powietrznych i będzie posiadać nadany znak polskiej przynależności państwowej „SP”;
b) będzie spełniać polskie wymagania w zakresie zdatności i tam, gdzie jest to wymagane posiadać dokument potwierdzający zdatność do lotu;
c) pilot urządzenia latającego będzie spełniał tam, gdzie jest to wymagane, mające zastosowanie polskie wymagania w zakresie posiadania świadectwa kwalifikacji pilota określonej kategorii urządzenia.

* Urządzenie latające oznacza statek powietrzny klasy urządzenie latające, klasy określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1568).

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony