Zakaz wykonywania lotów z państw południa Afryki

ULC - ograniczenia w ruchu lotniczym - ważna informacja

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował ważną informację w sprawie ograniczeń w ruchu lotniczym.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 2176 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 r., moc traci z dniem 13 grudnia 2021 r.

Zakres zakazów dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących międzynarodowe loty z lotnisk położonych na terytorium:
1. Królestwa Eswatini;
2. Królewstwa Lesotho;
3. Republiki Botswany;
4. Republiki Mozambiku;
5. Republiki Namibii;
6. Republiki Południowej Afryki;
7. Republiki Zimbabwe.

Zakazu, o którym mowa nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;
2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w pkt. 6.

•  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus