ULC: Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w 2020 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

29 kwietnia 2020 roku, pod pozycją 24 w Dzienniku Urzędowym ULC, został opublikowany Komunikat Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wykazu podmiotów objętych w roku 2020 dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie.

Na podstawie § 10 ust.4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla  zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz.U. z 2019 r. poz. 905) ogłaszasię, co następuje:

1) listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym  zakresie, o którym mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), wraz z wykazem zakupów objętych tym dofinansowaniem, zawiera następująca tabela:
2) ogólna kwota przyznanego w roku 2020 dofinansowania, o którym mowa w pkt 1, wynosi 400 000 zł.

Komunikat jest dostępny w Dzienniku Urzędowym ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus