ULC: Rewizja przepisów rynku paliwowego – zaproszenie do składania uwag

Tankowanie samolotu pasażerskiego (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że podczas prac zespołu ds. regulacji jakości paliw lotniczych, Ministerstwo Energii poinformowało o podjęciu prac nad rewizją Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

W ramach rewizji rozporządzenia analizie zostanie poddana aktualność i adekwatność zawartych w nim rozwiązań. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa operacji dotyczących magazynowania czy tankowania paliwa. W ramach rewizji mogą zostać przeanalizowane uproszczenia lub zmiany zasad, mające na celu uwzględnienie specyfiki danej działalności, w tym sektora lotniczego.

Przy analizie i opracowaniu propozycji należy mieć na względzie, iż rozporządzenie to jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy prawo budowlane, w związku z powyższym rozwiązania powinny dotyczyć tej sfery regulacyjnej.

Wobec powyższego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza do składania uwag i propozycji zmian do wspomnianego rozporządzenia i ustawy, tak aby przekazać do Ministerstwa Energii wspólny pakiet zebranych propozycji z sektora lotniczego.

Uwagi należy przesyłać w terminie do dnia 16.03.2020 r. na adres Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa lub na adresy e-mail: rozog@ulc.gov.pl, jsikorska@ulc.gov.pl

Linki do rozporządzeń:

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052432063

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus